U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 6 juli 2021

6 juli 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 29 juni 2021

Vastgesteld.

Mandaatbesluit benoemen (b)abs

Het benoemen van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand mandateren aan de afdelingsmanager Gemeentewinkel.

Principeverzoek voor het bouwen van een woning op het perceel naast Lindestraat 18 St. Willebrord

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het realiseren van één woning op het perceel naast Lindestraat 18 door aan te sluiten bij de bestemmingsplanprocedure voor de Lindehof.
 • Initiatiefnemer verzoeken, voorafgaand aan het starten van de procedure, voorliggende locatie in de omgevingsdialoog mee te nemen die voor de Lindehof wordt gevoerd en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Interne controleplan en normenkader 2021

 • Routeplan ‘interne beheersing Rechtmatigheidsverantwoording’ vaststellen.
 • Het interne controleplan 2021 en het normenkader 2021 vaststellen.

Omgevingsvergunning zwembad Kozijnenhoek ong. Rucphen

 • De omgevingsvergunning zwembad Kozijnenhoek ong. te Rucphen verlenen.
 • Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vaststellen.

Reisregeling woon-werkverkeer per 1 september 2021

Aanhouden.

Aanleg riolering Bernhardstraat-Gebrande Hoefstraat Rucphen

Een bedrag van € 40.000,00 beschikbaar stellen om de persleiding vanaf de Bernhardstraat langs de toekomstige woonwijk De Leijkens door te trekken naar de Gebrande Hoefstraat.

Nieuwe regionale bedrijventerreinenstrategie RWB

De nieuwe regionale bedrijventerreinen-strategie voor West-Brabant, onder voorbehoud van vaststelling tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag op 9 juli, vaststellen.

Beantwoording art. 42 RvO fractie VVD m.b.t. feeststal Sprundel

Instemmen met conceptantwoord.

Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW)

 • In samenwerking met het Regionaal Energie Loket het subsidiebedrag van € 112.032,00 inzetten voor de acties: Uitreiken cadeaubonnen, Webinars energiebesparing voor huurders, Verstrekken informatiepakket energiebesparing voor huurders, Opleiden en inzet energiecoach, Buurtactie Energiezuinig Wonen, Verlenen maatwerkadviezen woningen, Collectieve inkoop hybride warmtepompen en Collectieve inkoop van isolerend glas.
 • Via de 2e Berap het subsidiebedrag van € 112.032,00 beschikbaar laten stellen door de raad.

Naar een duurzame inzameling van huishoudelijk afval na 2022

 • Kennis nemen van het rapport “Naar een duurzame inzameling van huishoudelijk afval na 2022”.
 • De raad voorstellen met ingang van 1 anuari 2023 toe te treden tot Saver N.V. voor de uitvoering van de kerntaken die behoren tot de inzameling van (fijn) huishoudelijk afval met uitzondering van het gebruik van het grondstoffencentrum van Saver N.V.
 • De raad voorstellen voor de aankoop van 1.200 aandelen van Saver N.V. een krediet van € 150.000,00 beschikbaar te stellen.