U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 31 augustus 2021

31 augustus 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 27 juli 2021

Vastgesteld.

Carnavalsafval

De carnavalsverenigingen de gelegenheid bieden hun carnavalsafval in 2022 aan te bieden bij Euromilieu.

1e Begrotingswijziging 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

 • Geen zienswijze uitbrengen ten aanzien van de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2021 van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
 • De 14e begrotingswijziging van 2021 vaststellen.

Convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel

 • Akkoord gaan met het convenant imple-mentatie wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugd.
 • Volmacht verlenen aan de portefeuille-houder Jeugd voor het ondertekenen van het convenant door middel van het invullen van het ondertekeningsregister.

Monitor sociaal domein tweede kwartaal 2021

De monitor sociaal domein over het tweede kwartaal 2021 vaststellen.

Steunfonds in relatie tot corona voor de sport en cultuur sector

Instemmen met de 'Tijdelijke subsidieregeling coronasteunfonds Rucphen 2021'.

Wijziging Dienstverleningsovereenkomst jeugdzorgregio West-Brabant West

 • Instemmen met de gewijzigde dienst-verleningsovereenkomst jeugdzorgregio WestBrabant West, inclusief bijlage Overzicht Diensten.
 • De gemeente Roosendaal machtigen voor de uitvoering van de taken zoals benoemd in de dienstverleningsovereenkomst. jeugdzorgregio West-Brabant West.
 • Het Mandaatbesluit Dienstverlenings-overeenkomst jeugdzorgregio West-Brabant West ondertekenen.
 • Wethouder Breedveld mandateren de gewijzigde dienstverleningsovereenkomst jeugdzorgregio West-Brabant West te ondertekenen.

Deelname Rucphen aan werkgroep spoorveiligheid

Instemmen met deelname gemeente Rucphen aan de werkgroep spoorveiligheid van de RWB.

Retentie Kleinheidepad

Terugnemen.

Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012,  Sprundelseweg 10 te Rucphen'

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Sprundelseweg 10 te Rucphen’ en het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
 • Instemmen met het ontwerpbesluit ontheffing Wet geluidhinder wegverkeerslawaai (hogere waarden) en het ontwerpbesluit hogere waarden in procedure brengen.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de voortgang van de procedure van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Sprundelseweg 10 te Rucphen’

Benoeming leden hoofdstembureau Voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025

Leden en plv. leden benoemen voor het hoofdstembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Vervroegde start werkwijze nieuwe wet inburgering

Het Werkplein opdracht geven vanaf 1 septem-ber te starten met het uitvoeren van de onderdelen van de nog in te voeren nieuwe Wet inburgering, die op dat moment mogelijk zijn.

Vaststelling bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Valkendonk ongenummerd naast 38'

 • Instemmen met het ontwerpbestemmings-plan ‘Kom St. Willebrord, Valkendonk ongenummerd naast 38’ en de raad voorstellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
 • De raad voorstellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te laten stellen.

Principeverzoek ruimte voor ruimte Hoekvensedreef 9

 • In principe, onder voorwaarden, mede-werking verlenen aan de realisatie van een ruimte voor ruimte woning op de hoek van de Hoekvensedreef-Witte Moeren te Schijf
 • Het principeverzoek is 2 jaar geldig, ingaande vanaf de dagtekening van de brief met de reactie

Actualisatie meerjaren onderhoudsplan 2022-2025

 • Instemmen met de continuering van het kwaliteitsniveau ‘redelijk’ voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.
 • Instemmen met het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2022 – 2025 en bijbehorende meerjaren onderhoudsbegroting.
 • De gemeenteraad voorstellen het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan onderhoud gebouwen 2022–2025 vast te stellen.

Bijdrage Sprundelse Strandspelen 2021

Een bijdrage van € 500,00 toekennen aan Verenigingsraad Sprundel ter ondersteuning van de Sprundelse Strandspelen 2021.

Evaluatie verordening gemeentelijke onderscheidingen

 • Instemmen met de evaluatie Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Rucphen 2019 ter bespreking voorleggen aan commissie ABM.
 • De gravure in glas van het wapen van Rucphen aanwijzen als sieraad behorende bij het uitreiken van een Jeugdlintje.

Beschikking hogere waarde wet geluidhinder Kaaistraat ong. St. Willebrord

Instemmen met het ontwerpbesluit ontheffing Wet geluidhinder wegverkeerslawaai (hogere waarden) en het ontwerpbesluit hogere waarden in procedure brengen.

Intentieovereenkomst ontwikkeling particuliere kavels grenzend aan plan Hofstede

Instemmen met de intentieovereenkomst ontwikkeling particuliere kavels grenzend aan plan Hofstede en deze ondertekenen.