U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 30 november 2021

30 november 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 23 november 2021

Vastgesteld.

Mandaat Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

De afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling mandateren besluiten te nemen in het kader van de Wgs.

Afwijzen handhavingsverzoek, Molenerf 3C, Sprundel

Het handhavingsverzoek afwijzen, nu hand-having onevenredig zou zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

Inkoop beschermd wonen 2023

Instemmen met de Adviesnota Inkoop Beschermd Wonen 2023, waarin de uitgangspunten en de inkoopstrategie voor het inkooptraject voor beschermd wonen worden beschreven.

Beslissing op bezwaar afwijzing ingebrekestelling

Het bezwaar ongegrond verklaren en het besluit in stand laten.

Regionaal Educatieve Agenda (REA) regio 30.02

  • De regionale samenwerking formeel borgen in een convenant.
  • Instemmen met de Regionaal Educatieve Agenda (REA) regio 30.02 voor de periode januari 2022 tot en met december 2025.
  • De portefeuillehouder onderwijs machtigen om namens het college het convenant te ondertekenen.

Beslissing op bezwaarschrift parkeerverbod Vasseurdreef te Rucphen

Overeenkomstig het advies van de commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond verklaren.

Opzeggen kwalitatief recht IBA

  • Overeenkomst beëindiging kwalitatief recht en exploitatieovereenkomst gemeentelijke IBA op het perceel Lijsterbesstraat aangaan.
  • Mandaat verlenen aan de afdelingsmanager Beheer en Ruimtelijke ontwikkeling om te besluiten tot en aangaan van de overeenkomst tot beëindiging van IBA-overeenkomsten vanwege een private voorziening.

Ontwerp wijzigingsplan Kolkstraat ong. naast 12 te Sprundel

  • Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Kolkstraat ong. naast 12 te Sprundel’ en dit ontwerpwijzigingsplan in procedure brengen na ondertekening anterieure overeenkomst.
  • Gelijktijdig met de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan ook het vooroverleg met provincie, waterschap en brandweer starten.
  • Instemmen met anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
  • Indien geen zienswijzen binnenkomen, zonder tussenkomst van het college het wijzigingsplan vaststellen.