U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 30 augustus 2022

30 augustus 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 23 augustus 2022

Vastgesteld

Overeenkomst inzake Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen Munnikenheide College

 • Instemmen met de concept-overeenkomst op grond waarvan de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen beschikbaar wordt gesteld aan Ons Middelbaar Onderwijs (Munnikenheide College).
 • Geen cofinanciering bieden voor de aanvraag van Ons Middelbaar Onderwijs voor de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen.
 • De raad informeren via de 2e Berap 2022.

Afwijzen verzoek tot handhaving

Het verzoek tot handhaving d.d. 15 juli 2022 afwijzen, aangezien geen sprake is van een overtreding van wet- en/of regelgeving.

Ontwerp wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Hazelaarstraat ong. naast nr. 49 te St. Willebrord'

 • Instemmen met het ontwerpwijzi-gingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Hazelaarstraat ong. naast nr. 49 te St. Willebrord’ en dit ontwerp-wijzigingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
 • Instemmen dat het plan – bij geen zienswijze – zonder tussenkomst van het college vastgesteld wordt.

Beslissing op bezwaar

 • Het ingediende bezwaar, conform het advies van de Commissie bezwaar-schriften, ongegrond verklaren.
 • De bestreden omgevingsvergunning in stand laten en daaraan het voorschrift verbinden dat de ramen aan de achterzijde op de eerste verdieping voorzien moeten zijn van ondoorzichtige folie.

Inkoop logeeropvang  Wmo 2023 e.v.

 • Instemmen met het document ‘Inkoop Maatwerkvoorziening logeerzorg 2023 e.v. De6 gemeenten’.
 • Een gezamenlijk open house inkooptraject met De6 gemeenten volgen om te komen tot een overeenkomst maatwerkvoorziening logeerzorg 2023 e.v..
 • In afwijking van de eigen inkoopvoorwaarden de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur ten behoeve van een uniform regionaal traject te hanteren.
 • Instemmen met de concept raamovereenkomst maatwerk-voorziening logeerzorg 2023 e.v. .
 • Het tarief 2023 voor logeerzorg vaststellen op € 197,33 per etmaal, exclusief indexatie.
 • In De6-verband in overleg met de communicatieadviseurs een communicatiecampagne opzetten.

Eénmalige kosten noodlokalen basisschool Vinkenbos

 • Een bijdrage van € 27.439,34 excl. btw beschikbaar stellen voor de éénmalige kosten van de noodlokalen bij basisschool Vinkenbos.
 • De financiële gevolgen verwerken in de 2e Berap 2022.