U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 29 november 2022

29 november 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 22 november 2022

Vastgesteld.

Besluit m.e.r.-beoordeling Varkant VOf, Bernhardstraat 21 Rucphen

Besloten dat het bedrijf Varkant VOF voor de voorgenomen verandering en uitbreiding géén milieueffectrapportage hoeft op te stellen.

Verlenging inzet buurtsportcoaches

Teruggenomen.

Communicatie plan Zwembad de Watertuin

Het communicatieplan met planning vaststellen.

Verlenging overeenkomst pilot Plein 3

 • De pilot Plein 3 verlengen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024;
 • Het penvoerderschap namens de regio West-Brabant West beleggen bij de gemeente Roosendaal;
 • Wethouder Breedveld mandateren voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Dienstverleningsovereenkomst WVS 2023 - 2026

De Dienstverleningsovereenkomst 2023-2026 met WVS vaststellen.

Straatnaamgeving nabij Kerkeheidestraat te Sprundel

Teruggenomen.

Straatnaamgeving afronding ontsluitingsstructuur Rucphen

De straatnaam ‘Bernhardstraat’ toekennen aan de nieuw aangelegde weg voor de afronding van de ontsluitingsstructuur Rucphen.

Controleprotocol, normenkader en interne controleplan

 • Het Controleprotocol 2022 – 2025 ter vaststelling aanbieden aan de Auditcommissie;
 • Het normenkader 2022 vaststellen en ter informatie aanbieden aan de Auditcommissie;
 • Het Interne Controleplan 2022 voor kennisgeving aannemen.

Verantwoordings- en controleprotocol Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) inzake Belastingen en heffingen boekjaar 2022

Het Verantwoordings- en controleprotocol Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) inzake Belastingen en heffingen boekjaar 2022 vaststellen.

Ontwerpbestemmingsplan De Berg 5-7 te Schijf

 • Instemmen met het ontwerpbestem-mingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, De Berg 5-7 te Schijf’ en het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen;
 • Instemmen met de ‘Nota van Beant-woording inspraak en vooroverleg’ voor het bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, De Berg 5-7 te Schijf’;
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en de definitieve versie ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer;
 • Bij geen zienswijze het plan zonder tussenkomst van het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden;
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de voortgang van de procedure van het ontwerpbestemmingsplan;
 • Het opnemen van de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ ten behoeve van het gedeelte van de Vlaamse Schuur in de regels en op de verbeelding én een voorwaardelijke verplichting toevoegen voor de landschappelijke inpassing in de regels en een gebiedsaanduiding ‘overige zone – voorwaardelijke verplichting’ opnemen voor het gehele plangebied op de verbeelding, hierdoor kan de functieaanduiding ‘specifieke vorm van groen – landschappelijke inpassing’ komen te vervallen.

Nieuwbouw Heilinde

 • Het restant voorbereidingskrediet van € 353.215,00 overhevelen aan de Borgesiusstichting, zodat de Borgesiusstichting als bouwheer op kan treden bij het project nieuwbouw basisschool Heilinde in St. Willebrord;
 • Voorkeursscenario 2B vaststellen voor verdere uitwerking;
 • De gemeenteraad op 6 december 2022 informeren over de voortgang, de stand van zaken en het proces om te komen tot nieuwbouw voor basisschool Heilinde in St. Willebrord;
 • Bij de realisatie van nieuwbouw voor basisschool Heilinde in ieder geval een nieuwe gymzaal realiseren en onderzoeken of er voldoende grondslag is om de gymzaal op te waarderen naar een sportzaal;
 • Kennis nemen van het feit dat het beschikbare investeringsbedrag voor de nieuwbouw van basisschool Heilinde niet voldoende zal zijn en de gemeenteraad in een later stadium om een aanvullend krediet gevraagd wordt.

Uitbreiding IKC Vinkenbos

 • Instemmen met de verdere uitwer-king van de uitbreiding van het IKC Vinkenbos conform het voorontwerp dat VVR architecten in opdracht van de Borgesiusstichting heeft opgesteld;
 • IKC Vinkenbos uitbreiden met 4 lokalen;
 • Rekening houden met een hogere investering dan in het IHP voorzien als gevolg van prijspeil 2022 en het noodzakelijk aangepaste ontwerp;
 • In het voorjaar van 2023 een voorstel aan de raad voorleggen over een aanvullend krediet.

Tarieven werken voor derden 2023

Met ingang van 1 januari 2023 de tarieven voor werken voor derden vaststellen.

Bezwaarschrift tegen WOO-besluit van 29 september 2022

Het bezwaarschrift tegen het WOO-besluit van 29 september inzake het 'Verkeersbesluit 20 geplande laadplaatsen (10 locaties) in St. Willebrord, Rucphen en Schijf' ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.

Bezwaarschrift tegen WOO-besluit van 15 september 2022

Het bezwaarschrift tegen het WOO-besluit van 15 september inzake het Verkeers-besluit voor het 'reserveren van één parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen nabij Emmastraat 106 te St. Willebrord' ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.

Bezwaarschrift tegen WOO-besluit van 8 juni 2022

Het bezwaarschrift tegen het WOO-besluit van 8 juni inzake het 'Verkeersbesluit voor het instellen van een vrachtautoverbod met uitzondering van aantoonbaar bestemmingsverkeer voor het dorp Sprundel' ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.

Bezwaarschrift tegen WOO-besluit van 8 juni 2022

Het bezwaarschrift tegen het WOO-besluit van 8 juni inzake het 'Verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van twee stopgeboden vanuit de St. Martinusstraat en Rucphense Vaartkant naar de Gebrande Hoefstraat te Rucphen' ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.