U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 29 maart2022

29 maart2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 22 maart 2022

Vastgesteld.

Geen archeologisch onderzoek voor de weg om De Leijkens

Geen omgevingsvergunning aanvragen voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg om De Leijkens (deeltracé 9) en geen archeologisch onderzoek uitvoeren.

Beslissing op bezwaar terugmelding BAG

Het advies van de Commissie bezwaarschriften overnemen en het bezwaar ongegrond verklaren.

Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Mytylschool Roosendaal 2019-2026

De samenwerkingsovereenkomst voor het leerlingenvervoer van Mytylschool Roosendaal verlengen van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2024.

‘Kom Rucphen, ontwerpwijzigingsplan woonwijk Hofstede, fase II’

 • Het (ontwerp) wijzigingsplan '‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede te Rucphen’ vaststellen ter plaatse van de locatie Hofstede 2 en de daarin opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van het bouwen van maximaal 70 woningen.
 • Voor het wijzigingsplan ‘Kom Rucphen, wijzigingsplan woonwijk Hofstede, fase II’. geen exploitatieplan vaststellen, gezien het verhalen van de kosten anderszins verzekerd is.
 • Instemmen met de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Principeverzoek woningbouw Pastoor Palsstraat 4 te St. Willebrord

In beginsel en onder voorwaarden principemedewerking verlenen aan het mogelijk maken van de bouw van 14 patiowoningen op de locatie Pastoor Palsstraat 4 in St. Willebrord.

Ongegrondverklaring bezwaren

Conform het advies van de Commissie bezwaarschriften, onder ongegrondverklaring van de ingediende bezwaren, de bestreden besluiten ongewijzigd in stand laten.

Jeugdbescherming Brabant (JBB) bijdrage uitvoering bestuursopdracht

 • Instemmen met het afsluiten van de Dienst Algemeen en Economisch Belang voor de periode van 2 jaar, gebaseerd op artikel 4 van het DAEB-vrijstellingsbesluit, door de gemeente Tilburg waarbij alle overige Brabantse gemeenten zich aansluiten.
 • Kennisnemen van de subsidievoor-waarden van gemeente Tilburg waarbij Tilburg mandaat krijgt voor het verlenen van de subsidie en de daarbij behorende voorwaarden aan JBB.
 • Instemmen met het verstrekken van een bedrag van € 29.411,00 aan Jeugdbescherming Brabant (JBB) voor de uitvoering van die dienst, te betalen in twee tranches.
 • Deze bijdrage voor een bedrag van € 21.630,00 dekken uit de reserve decembercirculaire; het restant (€ 7.781,00) uit het begrotingssaldo 2022 en dit verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022.
 • Instemmen met de raadsinformatiebrief.
 • Voor kennisgeving aannemen:
  - Plan van aanpak Brabantse jeugdzorgregio's
  - Verbeteragenda JB en JR
  - De bestuurlijke opdracht van de Brabantse Regio's aan JBB d.d. 10 december 2021
  - De transformatieagenda vitale jeugdbescherming Brabant (JBB) 2022-2025 (vervolg herstelplan)
  - Opdracht programmamanager veranderopgave
  - Het juridisch advies van het advocatenkantoor AKD ten aanzien van staatssteun d.d. 3 februari 2022 en 28 februari

Toewijzen verzoek tot handhaving

Het verzoek tot handhaving d.d. 14 december 2021 toewijzen, aangezien sprake is van een overtreding van het geldende bestemmingsplan.