U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 29 juni 2021

29 juni 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 22 juni 2021

Vastgesteld.

Mandatering gemeente Bergen op Zoom voor contractering beschermd wonen

 • Instemmen met het advies van Berenschot om de huidige overeen-komsten voor de maatwerkvoorziening beschermd wonen te verlengen met 1 jaar, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
 • Instemmen met het mandaatbesluit 'Beschermd wonen 2022', met terugwerkende kracht vanaf 22 juni 2021.

Verlenging van de beleidsregels TONK

 • Instemmen met de verlenging van de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
  De gemeenteraad informeren.

Bluswatervoorziening Kerkeheidestraat te Sprundel

 • Aan aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V. uit Oudenbosch een bijdrage van € 10.000,00 betalen voor het verbeteren van de bluswatervoorziening in de Kerkeheidestraat.
 • Bij de 2e bestuursrapportage 2021 de raad verzoeken een krediet van € 10.000,00 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de bluswatervoorziening in de Kerkeheidestraat.

Intrekken omgevingsvergunning Aleidisstraat 4 te Sprundel

De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning, verleend op 30 juli 2014, definitief intrekken.

Verlenging contract Jeugdgezondheidszorg en rijksvaccinatieprogramma 2022-2023

 • Instemmen met het verlengen van de overeenkomst inzake Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar met Thuiszorg West-Brabant in 2022 en 2023, onder voorbehoud van instemming door alle zes TWB gemeenten.
 • Instemmen met het verlengen van de overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma met Thuiszorg West-Brabant in 2022 en 2023, onder voorbehoud van instemming door alle zes TWB gemeenten.

Tegemoetkoming kosten bestemmingsplanprocedure

 • Aan de West Brabantse Investerings Maatschappij in het kader van het project Hazelaarstraat-Lijsterbesstraat een tegemoetkoming in externe kosten beschikbaar stellen ter hoogte van € 10.000,00.
 • Dit bedrag ten laste laten komen van de post Ruimtelijk Beleid.

Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten Regio West-Brabant

 • Instemmen met het regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten Regio West-Brabant.
 • De raad schriftelijk informeren.
 • Wethouder Martien de Bruijn mandateren om namens het college het regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten West Brabant te ondertekenen.

Beëindiging Generatiepact

De regeling Generatiepact per 1 juli 2021 beëindigen.