U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 28 september 2021

28 september 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 21 september 2021

Vastgesteld.

Toekomstvisie De6

 • Instemmen met de notitie Toekomst De6-samenwerking.
 • Opdracht geven aan de projectgroep De6 om samen met het De6- secretarissen-overleg actief de strategische, tactische en operationele opgaven en vraagstukken die we mogelijk samen kunnen oppakken, concreet te benoemen en te verkennen.
 • De projectgroep en het secretarissenoverleg vragen om vanuit de inhoud van de opgave en vraagstukken te bepalen: wat is de inhoudelijke ambitie voor de komende periode en wie/wat er nodig is om die ambities te bereiken.
 • Vanuit deze benadering kijken naar de huidige samenwerkingen op de bestaande thema’s in De6-verband.
 • De raad hierover informeren.

Herziening APV

De raad voorstellen de APV gemeente Rucphen 2021 vast te stellen.

Ter inzage leggen concept Transitievisie Warmte

Instemmen met het ter inzage leggen van de concept Transitievisie Warmte.

Besluit op handhavingsverzoek C7 verkeersbord rotonde Vosdonkseweg/Noorderstraat

Het handhavingsverzoek afwijzen, nu sprake is van legalisatie van het plaatsen van het betreffende verkeersbord.

Evaluatie eenmalige middelen BOA capaciteit 2021

Instemmen met de evaluatie eenmalige middelen BOA capaciteit 2021 en deze evaluatie aanbieden aan de gemeenteraad.

Beleidsregels giften, schadevergoeding en middelen uit kansspelen

 • De beleidsregels giften, schadevergoeding en middelen uit kansspelen vaststellen.
 • De gemeenteraad informeren.

Kosten milieustraat Vosdonk te Etten-Leur

Voor het medegebruik van de milieustraat Vosdonk in Etten-Leur het begrotingsbudget 2022 verhogen van afgerond € 520.000,00 naar € 555.000,00.

Optimalisering schuldhulpverlening 1 januari 2022

 • Het beleidsplan financiële zorg 2022-2025 vaststellen.
 • De beleidsregels financiële zorg 2021 vaststellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met het beleidsplan financiële zorg 2022-2025.

2e Bestuursrapportage 2021

Instemmen met de 2e bestuursrapportage 2021 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Vaststelling wijzigingsplan 'Kom St. Willebrord, Kaaistraat ongenummerd naast nummer 62'

Het wijzigingsplan 'Kom St. Willebrord, Kaaistraat ongenummerd naast nummer 62' vaststellen.

Lokaal preventieakkoord

Instemmen met het lokaal preventieakkoord gemeente Rucphen.

Regionale Gebiedsagenda Vitaal Buitengebied

 • Kennisnemen van de Gebiedsagenda Vitaal Buitengebied West-Brabant en van de vier gebiedscoalities en hun bijbehorende agenda’s.
 • De gebiedsagenda onder de aandacht brengen van de gemeenteraad.
 • De kwartiermaker faciliteren in haar werk om een concrete aanpak per gebiedscoalitie voor te bereiden en daarover dit najaar te besluiten.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Ettenseweg naast nr. 29 te Sprundel’

 • Kennisnemen van de inspraakreactie van de Natuurwerkgroep en het inspraakverslag vaststellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Ettenseweg naast nr. 29 te Sprundel’ aan de raad aanbieden voor vaststelling.
 • De raad geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast laten stellen.