U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 27 september 2022

27 september 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 20 september 2022

Vastgesteld.

Vervanging voertuigen servicedienst en waspunt 2022/2023

 • Instemmen met het doorschuiven van 3 voertuigen naar het waspunt;
 • Instemmen met het laten vervallen van de vijf reeds beschikbaar gestelde kredieten voor vervanging voertuigen voor gebiedsregisseurs, toezichthouders en werkvoorbereiding;
 • Instemmen met het leasen van 6 voertuigen;
 • Instemmen met het inzetten van de geraamde afschrijvingslast in de begroting van komende jaren voor het gedeeltelijk bekostigen van de leasekosten van nieuwe voertuigen;
 • De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van € 20.000,00, voor het realiseren van de laadvoorzieningen op de gemeentewerf en de parkeerkelder en dit verwerken in de 2e bestuursrapportage 2022;
 • De raad voorstellen een eenmalig budget beschikbaar te stellen in 2023 van € 5.250,00 ten laste van het begrotingssaldo en dit verwerken in de begroting 2023.

Subsidie voor reparatie vloer Nieuwenbergh

Aanhouden.

Aanbesteding Cliëntervaringsonderzoek 2023

 • Instemmen met het vaststellen van het beschrijvend document Cliëntervaringsonderzoek Wmo en de concept raamovereenkomst, zodat de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure kan starten;
 • Instemmen met het afwijken van de eigen inkoopvoorwaarden en de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur voor een uniform regionaal traject hanteren;
 • Instemmen met het verlenen van een volmacht aan portefeuillehouder Wmo voor de verdere afhandeling en ondertekening van deze overeenkomst.

Diverse zaken t.b.v. het Accommodatiebedrijf Rucphen BV

 • De kostprijs dekkende huur voor het nieuwe zwembad voor 2023 vaststellen op

€ 475.000,00 (excl. BTW) per jaar. Tevens de huursom als inkomst opnemen in de

begroting

 • De vergoeding voor het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad, inclusief een vergoeding voor de huursom, vanaf 2023 vaststellen op  € 629.700 (excl. BTW) per jaar en dit verwerken in de meerjarenbegroting;
 • T.b.v. het groot onderhoud van het nieuwe zwembad een voorziening vormen en hierin vanaf 2023 jaarlijks een bedrag van € 5.000,00 storten;
 • De vergoeding voor het beheer en de exploitatie, alsmede de huur jaarlijks indexeren op basis van een gewogen gemiddeld indexcijfer, opgebouwd uit de volgende CBS indexcijfers: 'CAO-lonen sector particuliere bedrijven' (wegingsfactor 0,32) + 'CBS/CPI alle huishoudens elektriciteit' (wegingsfactor 0,05) en 'CBS/CPI alle huishoudens' (wegingsfactor 0,63);
 • De huurovereenkomst voor het nieuwe zwembad vaststellen;
 • De beheer- en exploitatieovereenkomst voor het nieuwe zwembad vaststellen;
 • De exploitatie van het nieuwe zwembad, op basis van de huurovereenkomst en de beheer- en exploitatieovereenkomst, uitbesteden aan Accommodatiebedrijf Rucphen B.V.;
 • De profielschets van de directeur/bestuurder vaststellen;
 • Als aandeelhouder van Accommodatiebedrijf Rucphen: 
  • ermee instemmen dat het volgende besluit schriftelijk wordt genomen;
  • het salaris van de (definitief te benoemen) directeur-bestuurder vaststellen op minimaal € 4.100,00 en maximaal € 5.500,00 bruto per maand;
  • hiervoor het betreffende aandeelhoudersbesluit ondertekenen.
 • Als aandeelhouder van Accommodatiebedrijf Rucphen:
  • ermee instemmen dat het volgende besluit schriftelijk wordt genomen;
  • besluiten om de directeur-bestuurder a.i., mw. L.A. de Gooyert op eigen verzoek per direct te ontslaan, haar finale décharge te verlenen alsmede mw. J. Rijksen, op voordracht van de RvC per direct te benoemen tot directeur-bestuurder;
  • hiervoor het betreffende aandeelhoudersbesluit ondertekenen.
 • Als aandeelhouder van Accommodatiebedrijf Rucphen: 
  • ermee instemmen dat het volgende besluit schriftelijk wordt genomen;
  • besluiten om aan de directeur-bestuurder, totdat een directie-statuut is vastgesteld doch uiterlijk tot 15 januari 2023, de bevoegdheid verlenen tot het aangaan van noodzakelijke (rechts)handelingen (anders dan in artikel 6 lid 1 sub 8a t/m sub s van de statuten genoemd) in het kader van de voorbereidingen voor de in gebruik name van het nieuwe zwembad en in het kader van de opstart van de exploitatie en organisatie, tot een bedrag van € 25.000 binnen de begroting en € 5.000 buiten de begroting zonder dat hiervoor voorafgaande toestemming van de Raad van Commissarissen vereist is;
  • hiervoor het betreffende aandeelhoudersbesluit ondertekenen.
 • Als aandeelhouder van Accommodatiebedrijf Rucphen: 
  • ermee instemmen dat het volgende besluit schriftelijk wordt genomen;
  • het uurtarief van de interim directeur-bestuurder vaststellen op € 111,25 excl. btw;
  • hiervoor het betreffende aandeelhoudersbesluit ondertekenen.
 • Als aandeelhouder van Accommodatiebedrijf Rucphen:
  • ermee instemmen dat het volgende besluit schriftelijk wordt genomen;
  • besluiten om aan de leden van de raad van commissarissen elk een jaarlijkse beloning van bruto € 3.500,00 toe te kennen;
  • hiervoor het betreffende aandeelhoudersbesluit ondertekenen.
 • Gebruik te maken van het voorstel van Sportfondsen om de exploitatie van De Vijfsprong tijdelijk voort te zetten wanneer het nieuwe zwembad later wordt opengesteld dan gepland.

3e Begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

 • Instemmen met de 3e begrotingswijziging 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
 • De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze kenbaar te maken;
 • De financiële consequenties verwerken in de 2e Bestuursrapportage.

Vaststellen omgevingsvisie en nota zienswijzen

De gemeenteraad voorstellen:

 • de omgevingsvisie Rucphen vast te stellen;
 • de ingediende zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren overeenkomstig de conclusies in de nota zienswijzen;
 • de wijzigingen zoals verwoord in de nota zienswijzen vast te stellen;
 • tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de visie te beschouwen als een structuurvisie zoals bedoeld in art. 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening;
 • de 'Structuurvisie Rucphen 2030’, vastgesteld door de gemeenteraad op 11 december 2013, met uitzondering van paragraaf 3.3 (Landschapsontwikkelings-plan), na inwerkingtreding van de 'Omgevingsvisie Rucphen' intrekken.

Resultaten onderzoek toekomstige inrichting IV Halderberge Rucphen

 • Kennis nemen van het rapport en de conclusies en aanbevelingen onderschrijven;
 • De huidige koers voor de komende 5 jaar bestendigen.

Aanleggen van een uitrit aan de achterzijde van de woning

De omgevingsvergunningaanvraag voor het aanleggen van een uitrit aan de achterzijde van de woning aan de O.L. Vrouwestraat 123 te Zegge weigeren.

Actualisatie begroting Waspunt 2022

 • Het netto budget voor de uitvoering van het regionale Waspunt met € 5.934,00 verhogen ten laste van het begrotingssaldo;
 • De financiële consequenties verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022.

Verlengen begunstigingstermijn

De begunstigingstermijn voor het herstellen van de strijdigheden verlengen tot zes na weken na de nog te nemen beslissing op bezwaar.

Routebureau overgang van RWB naar Visit Brabant

 • Met terugwerkende kracht een vierjarige samenwerkingsovereenkomst aangaan met VisitBrabant voor coördinatie, beheer en onderhoud van recreatieve routes in regio West-Brabant met ingangsdatum 1 juli 2022;
 • Hiervoor instemmen met de samenwerkingsovereenkomst;
 • De bewegwijzeringsmaterialen die door Regio West-Brabant zijn aangekocht en in de gemeente Rucphen al zijn geplaatst per 1 juli 2022 in eigendom aanvaarden zodat deze kunnen worden behouden;
 • De financiële consequenties verwerken in de programmabegroting 2023.

2e Bestuursrapportage 2022

Instemmen met de 2e bestuursrapportage 2022 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.