U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 26 juli 2022

26 juli 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 19 juli 2022

Vastgesteld

Project doorontwikkeling SD: integrale toegang Sociaal Domein

 • Instemmen met de projectopdracht Integrale toegang Sociaal Domein;
 • Een budget beschikbaar stellen van € 207.097,00 voor de inrichting van een integrale toegang tijdens een pilot-periode tot maximaal 1 juli 2024 en dit verwerken in de 2e bestuursrapportage 2022 en Begroting 2023;
 • De raad informeren.

Voorontwerp ‘Buitengebied Rucphen 2020, Zoeksestraat ong., perceel Q 346 te Schijf'

 • Instemmen met het voorontwerp ‘Buitengebied Rucphen 2020, Zoeksestraat ongenummerd, perceel Q 346 te Schijf’;
 • Dit voorontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen en het vooroverleg starten.

Regels toewijzing koopwoningen/ opkoopbescherming

Niet overgaan tot uitvoering van de motie van 3 november 2021 voor wat betreft het invoeren van opkoopbescherming en de gemeenteraad hierover per brief informeren.

Besluit aanvraag 1e fase omgevings-vergunning Euromilieu B.V., Struikhei 1-3 en Helakkerstraat 56

 • De zienswijze ongegrond verklaren;
 • De gevraagde omgevingsvergunning verlenen.

Lokaal Programma Onderwijs (besteding middelen nationaal programma onderwijs)

 • Het Lokaal programma Onderwijs vaststellen;
 • De financiële consequenties verwerken in de 2e Berap.

Afwijzen verzoek tot handhaving

Het verzoek om handhaving afwijzen.

Inhuur beleidscapaciteit onderwijshuisvesting

 • ICSinterim tot en met 31 december 2022 opdracht verstrekken ter hoogte van € 28.221,00 voor het ondersteunen en begeleiden van drie projecten uit het Integraal Huisvestingplan Onderwijs;
 • De financiële gevolgen verwerken in de 2e Berap 2022;
 • De raad per brief informeren.

Toepassen zeer spoedeisende bestuursdwang

 • Zeer spoedeisende bestuursdwang toepassen;
 • Woning reinigen en deels ontruimen wegens het bestaan van een hygiënische probleemsituatie.

(besluit d.d. 28 juli 2022)

Toewijzing verzoek tot handhaving en lasten onder dwangsom

 • Het handhavingsverzoek toewijzen;
 • Een last onder dwangsom opleggen wegens kappen zonder de benodigde vergunning en de dwangsom bepalen op € 7.500,00 ineens als er na 1 december 2022 geen concreet zicht op legalisatie bestaat ten aanzien van een kapvergunning voor de illegaal gekapte bomen;
 • Een last onder dwangsom opleggen wegens het illegaal aanleggen van een paardenbak met bijbehorende voorzieningen deels op een natuurbestemming en de dwangsom bepalen op € 5.000,00 per (gedeelte van) twee weken dat er na 1 december 2022 geen concreet zicht op legalisatie bestaat van de aangelegde paardenbak met voorzieningen, met een maximum van € 25.000,00;
 • Een last onder dwangsom opleggen wegens het illegaal plaatsen van een hekwerk op een natuurbestemming en de dwangsom bepalen op € 1.000,00 per (gedeelte van) twee weken dat er na 1 december 2022 geen concreet zicht op legalisatie bestaat van het hekwerk waar deze in strijd met de geldende bestemming is geplaatst, met een maximum van € 5.000,00;
 • Een last onder dwangsom opleggen wegens het illegaal plaatsen van een schuur al dan niet met bodemplaten en/of fundering op een natuurbestemming en de dwangsom bepalen op € 1.500,00 per (gedeelte van) twee weken dat na 1 december 2022 de schuur, inclusief bodemplaten en/of fundering, niet is verwijderd van het perceel, met een maximum van € 7.500,00;
 • Aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen wegens het illegaal aanbrengen van verharding op een natuurbestemming en de dwangsom bepalen op € 4.000,00 per (gedeelte van) twee weken na 1 december 2022 dat de niet te legaliseren verharding niet volledig is verwijderd en een ontvankelijke aanvraag is gedaan voor een aanlegvergunning, met een maximum van € 20.000,00;
 • Aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen wegens het illegaal aanleggen van een mestopslag op een natuurbestemming en de dwangsom bepalen op € 2.000,00 per (gedeelte van) twee weken dat na 1 december 2022 de mestopslag inclusief alle mest niet van de bestemming ‘Natuur’ is verwijderd, met een maximum van € 10.000,00.