U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 25 januari 2022

25 januari 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 18 januari 2022

Vastgesteld.

Beslissing op bezwaar verzoek gegevenswissing verwijderen C-7 verkeersbord bij rotonde Noorderstraat/Vosdonkseweg

Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het besluit tot het niet behandelen van de aanvraag in stand laten.

Beslissing op bezwaar afwijzen handhavingsverzoek verwijderen C-7 verkeersbord bij rotonde Bremstraat/Poppestraat

Het advies van de commissie bezwaarschriften overnemen en het bestreden besluit, inhoudende het afwijzen van het verzoek tot handhaving, ongewijzigd in stand laten.

Beslissing op bezwaar afwijzen handhavingsverzoek verwijderen C-7 verkeersbord ten zuiden van rotonde Vosdonkseweg/Noorderstraat

Het advies van de commissie bezwaarschriften overnemen en het bestreden besluit, inhoudende het afwijzen van het verzoek tot handhaving, ongewijzigd in stand laten.

Beslissing op bezwaar afwijzen handhavingsverzoek

 • Het advies van de commissie bezwaarschriften overnemen en het bestreden besluit, inhoudende het afwijzen van het verzoek tot handhaving ongewijzigd in stand laten.
 • Op advies van de commissie bezwaarschriften het verzoek om vergoeding van de proceskosten afwijzen.

Werkprogramma 2022 OMWB

 • Instemmen met de verhoging van het budget voor het werkprogramma 2022 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
 • Het werkprogramma 2022 voor de OMWB vaststellen.

Oprichting Accommodatiebedrijf Rucphen BV

 • Een voorgenomen besluit nemen over de oprichting van een Besloten Vennootschap (Accommodatiebedrijf Rucphen B.V.) voor de exploitatie van het nieuwe zwembad.
 • Op grond van artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet dit voorgenomen besluit per brief voorleggen aan de gemeenteraad, waarbij de raad in de gelegenheid wordt gesteld om haar wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken.
 • Het voorgenomen besluit voor advies voorleggen aan de OR.
 • Een definitief besluit nemen nadat de termijn voor wensen en bedenkingen (door de raad) is verstreken en nadat een advies van de OR is ontvangen.
 • Voor het accounthouderschap een goed team van aanspreekpunten per onderwerp benoemen.
 • Bij ingebruikname van het nieuwe zwembad, het oude zwembad definitief buiten gebruik stellen en borgen dat het niet meer in gebruik genomen kan worden.
 • De raad voorstellen ten laste van het begrotingssaldo 2022 een bedrag van € 190.500,00 beschikbaar te stellen voor eenmalige kosten, opstartkosten, inventaris en het lopende proces.

Jachthuurovereenkomst WBE De Weerijs

Geen jachthuurovereenkomst afsluiten.

Pilot planbare logeeropvang werkgebied dementienetwerk Breda e.o.

 • Onder voorwaarden voor 1 jaar (2022) deelnemen aan de pilot planbare logeerzorg werkgebied Dementienetwerk Breda e.o.
 • Voor deze pilot één op één afspraken maken met Avoord, Mijzo, Surplus en Thebe en hiertoe het document afspraken Pilot geplande logeerzorg 2022 ondertekenen.
 • Voor de inzet van logeerzorg in deze pilot een tarief van € 177,00 per etmaal hanteren en de kosten voor de pilot ten laste brengen van het budget voor Wmo-begeleiding.

Tarieven Wmo Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning 2022

 • Tarieven Begeleiding voor 2022 aanpassen aan extra indexering NZa met ingang van 1 januari 2022 onder voorbehoud van dekkende bekostiging als opgenomen in de decembercirculaire 2021.
 • Tarieven HO voor 2022 niet aanpassen aan extra indexering NZa.

Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Havikshorst te Schijf

 • Instemmen met de ‘Nota van Zienswijzen ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Landgoed Havikshorst’ en de zienswijzen ontvankelijk en (on)gegrond verklaren overeenkomstig de conclusie in de Nota van Zienswijzen.
 • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Landgoed Havikshorst’ ter gewijzigde vaststelling aan de raad aanbieden.
 • De raad geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast laten stellen.

Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2022 en Jaarverslag 2021

 • Het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 inclusief Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021 vaststellen.
 • Het Actieplan Veiligheid 2022 vaststellen.
 • Het Uitvoeringsprogramma 2021 inclusief jaarverslag 2021 VTH en actieplan Veiligheid 2021 kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Diverse onderwerpen Gemeenteraadsverkiezing 2022

 • Instemmen met de locaties (eerder besluit onderdeel: aanwijzen stemlocaties van 26 oktober 2021 vervalt).
 • De stembureauleden benoemen.
 • Instemmen met de vergoeding voor de stembureauleden.
 • Instemmen met de aanpak coronamaatregelen op het stembureau.

Oprichting Stichting Dorpsraad Schijf

Aanhouden.