U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 24 mei 2022

24 mei 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 17 mei 2022

Vastgesteld.

Het vestigen van een recht van opstal

 • Een overeenkomst tot het vestigen van een zakelijk recht (recht van opstal) sluiten met het Waterschap Brabantse Delta.
 • Op basis van deze overeenkomst de notaris verzoeken een notariële akte op te stellen, deze te verlijden en te laten inschrijven in de openbare registers van het kadaster.
 • De notaris volmacht verlenen voor het tekenen van de akte.

Jaarstukken 2021, Begroting 2023 en Begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Midden- en west Brabant (VRMWB)

De raad voorstellen:

 1. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarstukken Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) 20212.
 2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van de VRMWB en geen zienswijzen in te dienen.

Aanwijzen Woo-contactpersoon

 • De Adviseur informatievoorziening met ingang van 1 mei 2022 aanwijzen als WOO-contactpersoon voor alle bestuursorganen van de gemeente Rucphen.
 • De gemeenteraad voorstellen om de Adviseur informatievoorziening met ingang van 1 mei 2022 aan te wijzen als WOO-contactpersoon voor de gemeenteraad.

Omgevingsvergunning en buitenplanse afwijking verbouwen en uitbreiden woning aan de Irenestraat 39 in St. Willebrord

 • Instemmen met het opstarten van de procedure voor de omgevingsvergunning in combinatie met de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan aan de Irenestraat 39.
 • Als de procedure niet resulteert in zienswijzen, de omgevingsvergunning in combinatie met de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, verlenen zonder nadere besluitvorming van het college.

Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. naast 16 te Schijf'

 • Instemmen met de ‘Nota van Zienswijzen behorende bij het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. naast 16 te Schijf’ en de zienswijze ontvankelijk te verklaren overeenkomstig de conclusie in de Nota van Zienswijzen.
 • Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. naast 16 te Schijf’ gewijzigd vaststellen, overeenkomstig het wijzigingsbesluit.
 • Voor het wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. naast 16 te Schijf geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vaststellen.

Instemming ondersteuningsplan PO3002

Instemmen met het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband PO3002 voor de  periode 2022-2026.

Voorontwerpprocedure bestemmingsplan De Berg 5-7 te Schijf

 • Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, De Berg 5-7 te Schijf’.
 • Dit voorontwerpbestemmingsplan in procedure brengen en het vooroverleg starten.

Subsidie kerkfeest Sprundel

Een activiteitensubsidie van € 1.250,00 toekennen voor het organiseren van een feest rondom 100 jaar kerkgebouw in Sprundel, vanwege het unieke en bijzondere karakter van dit evenement dat ook bijdraagt aan de onderlinge verbinding in het dorp.

Beschikbaarstellen budget voor integrale aanpak Tulpstraat e.o.

 • Instemmen met een integrale aanpak van Tulpstraat e.o. (wegen, water, groen en klimaatadaptatie).
 • Instemmen met het aanwenden van het budget voor de reconstructie van de Gagelrijzen van € 937.518,00 voor deze reconstructie en dit verwerken in de 2e bestuursrapportage 2022.

Renovatie R.K.V.V. Schijf

Instemmen met het vergoeden van de gemaakte kosten ten behoeve van het herstel van het hemelwaterriool van R.K.V.V. Schijf.

Groencompensatie Hofstede

Instemmen met het aanwenden van € 209.000,00 uit de reserve groen-compensatie voor de realisatie van de groencompensatie in de wijk Hofstede te Rucphen en dit verwerken in de 2e bestuursrapportage 2022.