U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 23 augustus 2022

23 augustus 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 26 juli 2022

Vastgesteld.

1e Begrotingswijziging 2022 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

De raad voorstellen:

 • geen zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2022 van de Belastingsamenwerking West-Brabant;
 • de 12e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.

Toetreding gemeente Loon op Zand tot de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

De raad voorstellen in te stemmen met de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Evaluatie pilot buurtbemiddeling 2021-2022

De raad voorstellen:

 • Op basis van de evaluatie pilot buurtbemiddeling 2021 – 2022 te besluiten om vanaf 2023 structureel een budget van € 20.000,00 beschikbaar te stellen voor het samen met Thuisvester in stand houden van buurtbemiddeling voor de gemeente Rucphen.
 • Het budget structureel op te nemen in de programmabegroting 2023.

Vaststellen Bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Irenestraat ong. naast 63 te St. Willebrord'

De raad voorstellen:

 • Het bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Irenestraat ong. naast 63 te St. Willebrord' vast te stellen.
 • Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Irenestraat ong. naast 63 te St. Willebrord' geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Ledenraadpleging CAO onderhandelingen 2023 VNG

Instemmen met de richting van de voorgestelde arbeidsvoorwaarden voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO.

Ontwerp-wijzigingsplan Heesterbosstraat 18 te Zegge

 • Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Heesterbosstraat te Zegge en dit ontwerpwijzigingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
 • Instemmen dat het plan – bij geen zienswijze – zonder tussenkomst van het college vastgesteld wordt.

Vervolgaanpak in gebruik genomen grond

 • Instemmen met de voorgestelde vervolgaanpak voor oneigenlijk in gebruik genomen grond.
 • Voor de uitwerking hiervan opdracht verlenen aan Metafoor Vastgoed en Software.
 • De financiële gevolgen (een verwachte uitgaaf en inkomst van € 22.598,00) verwerken in de 2e Berap 2022.

Beantwoording art 42-vraag CDA over actie agrariërs

Instemmen met conceptantwoord.

Vaststellen inspraakverslag en ontwerp reconstructie Nachtegaalstraat e.o.

 • Het inspraakverslag van de 'Reconstructie Nachtegaalstraat e.o.' vaststellen.
 • Het ontwerp 'Reconstructie Nachtegaalstraat e.o.' vaststellen.

Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021/2022

 • Instemmen met de 'Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022 (Covid 2019)'.
 • De uitvoering van de 'Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022 (Covid 2019)' delegeren aan het college van de gemeente Roosendaal (aandeel in de uitvoeringskosten meerkosten 2021 voor Rucphen € 3.540,00).
 • De afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling als vertegenwoordiger namens de gemeente Rucphen aan de regionale managementtafel sociaal domein, mandateren om de overeenkomst met de gemeente Roosendaal te ondertekenen.
 • De te ontvangen compensatiemiddelen 2021 en 2022 vanuit het Rijk voor de meerkosten Jeugd en Wmo beschikbaar stellen aan de gemeente Roosendaal voor de uitvoering van de 'Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022 (Covid 2019)'.
 • De raad voorstellen de bijdrage aan en de hoogte van het subsidieplafond voor 'Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 (Covid 2019)' vast te stellen voor Rucphen op € 29.999,00 voor Jeugd en € 37.049,00 voor Wmo. Voor 2022 is het bedrag nog niet bekend.
 • De 'Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2020' per 1 oktober 2022 intrekken.
 • De raad voorstellen een budget van € 70.588,00 beschikbaar te stellen ter uitvoering van de 'Nadere regel meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19) 2021' en voor de bekostiging daarvan de 'Risicoreserve Coronacrisis' aan te wenden.

Ontwerp knip Vissenberg te Sprundel

Het ontwerp van de knip in de Vissenberg te Sprundel goedkeuren.

Beslissing op bezwaar intrekken omgevingsvergunning

Het advies van de commissie bezwaarschriften volgen (ongegrond verklaren van het bezwaar en het bestreden besluit in stand houden).

Ontwerpbestemmingsplan Kom St. Willebrord

 • Instemmen met de bij het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord’ behorende Nota van Zienswijzen en de raad voorstellen de ingediende zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren overeenkomstig de conclusies in de Nota van Zienswijzen.
 • Instemmen met de ambtshalve wijzigingen (verwerkt in de Nota van Zienswijzen).
 • De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord’ gewijzigd vast te stellen.