U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 22 maart2022

22 maart2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 15 maart 2022

Vastgesteld.

Verjaring Valkendonk 38 St. Willebrord

Instemmen met het beroep op bevrijdende verjaring van de eigenaar van Valkendonk 38 van een klein deel (ca 34 m2) aan de achterkant van het perceel Valkendonk 38.

Werkprogramma 2022 en DVO Werkplein Hart van West-Brabant

  • Het Werkprogramma 2022 Werkplein Hart van West-Brabant vaststellen.
  • De Dienstverleningsovereenkomst Werkplein Hart van West-Brabant 2018-2021 op onderdelen wijzigen en met 1 jaar verlengen tot 1 januari 2023.
  • Wethouder Breedveld mandateren om het verlengings- en wijzigingsbesluit te ondertekenen.

Jachthuurovereenkomst WBE De Weerijs

Aanhouden.

Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. tussen nr. 15a en 17 te Schijf'

  • Instemmen met de nota van vooroverleg en inspraak.
  • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. tussen nr. 15a en 17 te Schijf’ en het ontwerpbestem-mingsplan in procedure brengen na ondertekening van de anterieure overeenkomst.
  • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
  • Instemmen met het ontwerpbesluit ontheffing Wet geluidhinder wegverkeerslawaai (hogere waarden) en het ontwerpbesluit hogere waarden in procedure brengen gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan.
  • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de voortgang van de procedure van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. tussen nr. 15a en 17 te Schijf’.
  • Bij geen zienswijzen het plan na terinzagelegging direct, zonder tussenkomst van het college, aan de gemeenteraad ter vaststelling aanbieden.
  • Bij geen zienswijzen tegen de ontheffing Wet geluidhinder zonder tussenkomst van het college de ontheffing verlenen.