U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 22 juni 2021

22 juni 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 15 juni 2021

Vastgesteld.

Beslissing op bezwaar tegemoetkoming planschade

Het bezwaarschrift inzake het besluit om de aanvraag in een tegemoetkoming in planschade, conform het advies van de commissie bezwaarschriften (d.d. 20 april 2021), ongegrond verklaren en het primaire besluit handhaven.

Verlenging contract onafhankelijke cliëntondersteuning

Instemmen met de verlenging van de overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning met MEE West-Brabant met één jaar tot en met 31 december 2022.

Verlenging overeenkomst I&O

Instemmen met de verlenging van het huidige contract met I&O Research voor de duur van 1 jaar tot en met 31 december 2022 voor het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek.

Benoeming lid Klachtencommissie Jeugd

  • De heer mr. R. Brill benoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie jeugd.
  • De vergoedingen voor de voorzitter en leden van de klachtencommissie jeugd vaststellen.

Principeverzoek Turfstraat 22 te Sprundel

  • In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan de wijziging van de agrarische bestemming in een woonbestemming ter plaatse van de Turfstraat 22.
  • Het principeverzoek is 1 jaar geldig, ingaande vanaf de dagtekening van de brief met de reactie.

Besluit mer-beoordeling Hogestraat 4 Sprundel

Het bedrijf Roovers melkrundveehouderij, gelegen aan de Hogestraat 4 te Sprundel, hoeft voor de voorgenomen verandering en uitbreiding géén milieueffectrapportage op te stellen.

Principeverzoek Achterhoeksestraat 100 Rucphen

  • In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan de legalisering van permanente teeltondersteunende voorzieningen (PTOV) aan de Achterhoeksestraat 100 met toepassing van een wijzigingsbevoegdheid.
  • In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan de huisvesting van seizoensarbeiders/ arbeidsmigranten op het eigen bedrijf.

Kwijtschelding voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire

Instemmen met het ’Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’.

Inzet middelen Ruimte voor Ruimte voor optimalisering aansluiting Zoeksestraat Schijf

Een bedrag van maximaal € 50.000,00 extra beschikbaar stellen aan Ruimte voor Ruimte uit de te ontvangen stimuleringsbijdrage van de provincie voor de optimalisering van de aansluiting van de Zoeksestraat in Schijf op het buitengebied.

Transitievergoeding JBB

  • Aan JBB een transitievergoeding beschikbaar stellen van € 172.484,00 voor 2021 en eventueel € 30.835,00 voor 2022 en 2023 onder voorwaarden zoals opgenomen in de brief aan het bestuur van JBB; voor de gemeente Rucphen is dit een bijdrage van € 9.952,00 voor 2021 en eventueel € 1.779,00 voor 2022 en 2023.
  • De bijdrage voor 2021 dekken uit het budget Jeugdbescherming Brabant (LWI) en dit verwerken in de 2e bestuursrapportage; de eventuele bijdragen voor 2022 en 2023 opnemen in de begroting.
  • Besluitvorming over structurele maatregelen zoals een tariefsverhoging loskoppelen van de transitievergoeding en hier pas in een later stadium een besluit over nemen.
  • De vooruitgeschoven bestuurders van West-Brabant West waar mogelijk gezamenlijk te laten overleggen en optrekken met de vooruitgeschoven bestuurders van West-Brabant Oost om zo het bovenregionaal overleg effectiever te laten verlopen (grotere slagkracht en invloed voor WBO en WBW).