U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 22 februari 2022

22 februari 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 15 februari 2022

Vastgesteld.

Klachtenregeling Inkoopbureau West-brabant

Instemmen met deelname aan het gezamenlijk klachtenloket van het Inkoopbureau West-Brabant en vaststelling van de klachtenregeling omtrent aanbestedingen.

Beleidsregels Wmo 2022

 • Instemmen met de aangepaste beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2022 gemeente Rucphen.
 • De beleidsregels in werking laten treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Compensatie controle coronatoegangsbewijs (CTB)

 • Een budget “ondersteuning van de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen” van € 88.192,00 vormen.
 • De specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 inzetten voor de bekostiging.
 • Deze mutatie verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022.

Onderzoek Onderwijshuisvesting/ Actualisering IHP kern Rucphen

 • Instemmen met opdracht aan ICS Adviseurs (om IHP te actualiseren voor onderwijshuisvestingssituatie van de basisscholen in de kern Rucphen) conform de offerte van 25 november 2021 voor een bedrag van € 14.920,00 excl. BTW.
 • De onderzoekskosten (€ 14.920,00) ten laste brengen van de post ‘reserve IHP'.

Resultaten burgerpeiling 2021

Kort bericht opnemen in De Bode en op gemeentelijke internetsite met verwijzing naar het rapport.

Beantwoording art. 42 RvO PVV m.b.t. naschoolse sport Rucphen

Instemmen met conceptantwoord.

Regionale samenwerking West-Brabantse gemeenten, GGD en CZ

 • Instemmen met het inhoudelijk kader voor de regionale samenwerkingsagenda van West-Brabantse gemeenten, GGD West-Brabant, CZ Zorgkantoor en CZ zorgverzekeraar.
 • Het ‘dossier’ regionale samenwerking koppelen aan het algemeen bestuur van de GGD West-Brabant en de portefeuillehouder gezondheid die zitting heeft in het algemeen bestuur van de GGD West-Brabant mandateren voor de verdere concretisering van de samenwerkingsagenda.
 • Instemmen om samen met de betrokken partijen een regionaal projectleider aan te trekken en hiervoor de financiële middelen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 4.000,00.

Verlenging contract Jeugdzorg Plus

 • Instemmen met (het ondertekenen van) het contract 2022-2023 met Almata.
 • Instemmen met (het ondertekenen van) de samenwerkingsovereenkomst Jeugdzorgplus tussen de drie regio’s Zeeland, West-Brabant Oost en West-Brabant West.
 • Eenzelfde bedrag voor jeugdzorgplus reserveren voor 2023 als voor 2022, dit betekent voor de gemeente Rucphen een voorschot bedrag van € 83.809,46.
 • De wethouder Jeugd mandateren voor het ondertekenen van zowel het contract als de samenwerkingsovereenkomst.
 • Aanvullend budget van € 15.310,00 beschikbaar stellen voor jeugdzorgplus.
 • De kosten dekken uit stelpost voogdij/18+ en verwerken in de eerste bestuursrapportage 2022.

Tegemoetkoming in planschade

 • De ingediende aanvraag voor tegemoetkoming in planschade toewijzen.
 • Het bedrag dat in het definitieve planschadeadvies is bepaald voor de tegemoetkoming uitbetalen en vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 maart 2021 tot de dag van uitbetaling.

Tegemoetkoming in planschade

De ingediende planschadeclaim toewijzen en geen financiële tegemoetkoming in planschade toekennen, omdat de schade anderszins is verzekerd.

Tegemoetkoming in planschade

 • De ingediende aanvraag voor tegemoetkoming in planschade toewijzen.
 • Het bedrag dat in het definitieve planschadeadvies is bepaald voor de tegemoetkoming uitbetalen en vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 maart 2021 tot de dag van uitbetaling.

Tegemoetkoming in planschade

De ingediende planschadeclaim toewijzen en geen financiële tegemoetkoming in planschade toekennen, omdat de schade anderszins is verzekerd.

Tegemoetkoming in planschade

De ingediende planschadeclaim toewijzen en geen financiële tegemoetkoming in planschade toekennen, omdat de schade anderszins is verzekerd.

Tegemoetkoming in planschade

 • De ingediende planschadeclaim toewijzen en geen financiële tegemoetkoming in planschade toekennen, omdat de schade anderszins is verzekerd.
 • Overgaan tot vergoeding van de deskundige kosten conform de huidige marktprijzen.

Tegemoetkoming in planschade

 • De ingediende aanvraag voor tegemoetkoming in planschade toewijzen.
 • Het bedrag dat in het definitieve planschadeadvies is bepaald voor de tegemoetkoming uitbetalen en vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 maart 2021 tot de dag van uitbetaling.

Oninbaarverklaring vorderingen 2021

 • De niet-belastingvorderingen voor een bedrag van € 6.414,25 oninbaar verklaren.
 • De oninbaar verklaring van de belastingvorderingen voor een bedrag van € 787,99 voor kennisgeving aannemen.

Groepsdetachering groenonderhoud WVS-groep

 • Instemmen met de groepsdetacheringsovereenkomst ‘Onderhoud openbare ruimte 2022’ met de WVS-groep.
 • Instemmen om de resterende middelen in te zetten voor de inhuur van groenaannemers ter ondersteuning van de WVS-groep.

Ondertekenen Convenant Dorpsraad Schijf

 • Niet instemmen met ondertekenen convenant.
 • Poho gaat in gesprek met initiatiefnemer.