U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 21 september 2021

21 september 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 14 september 2021

Vastgesteld.

Actualisatie samenwerkingsafspraken vrijwillige cliëntondersteuning 2021

Instemmen met de geactualiseerde samenwerkingsafspraken voor de vrijwillige cliëntondersteuning.

Optimalisering schuldhulpverlening 1 januari 2022

Aanhouden.

Pilot Wijk GGZ-er

  • Instemmen met het uitvoeren van de pilot Wijk GGZ-er per 1 oktober 2021.
  • Hiervoor een budget beschikbaar stellen van € 114.810,00.
  • College wil niet nu al voorsorteren op een structurele claim omdat de uitkomsten van de evaluatie nu nog niet bekend zijn.  Met het oog op de nog te houden evaluatie is college wel voorstander van een claim voor nog een jaar (kadernota 2023, middelen voor het jaar 2023). En dan de evaluatie te benutten voor onderbouwing van een eventuele claim met structureel karakter (bij kadernota 2024, middelen vanaf 2024 en verder).

Begrotingswijzigingen 2022 GGD West-Brabant

Geen zienswijze geven ten aanzien van de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2022 van de GGD West-Brabant.

Tijdelijke formatie-uitbreiding team communicatie

Terugnemen.