U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 21 december 2021

21 december 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 14 december 2021

Vastgesteld.

Aanwijzingsbesluit voerverbod Processiepark e.o.

Het Processiepark en het gebied rondom de vijver in de Vijverstraat te St. Willebrord aanwijzen als gebied waar een voerverbod voor dieren geldt conform art. 4:60a, lid 2 van de APV gemeente Rucphen 2021.

Opleggen last onder dwangsom

 • Een last onder dwangsom opleggen vanwege het (laten) gebruiken van bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020 Rucphen’ op camping De Witte Plas gelegen aan de Molendreef 5 te Schijf.
 • Een begunstigingstermijn van twee maanden vaststellen.
 • Bij gebreke een dwangsom opleggen van € 2.500,00 per week (of gedeelte daarvan) dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 15.000,00 waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.

Tarieven werken voor derden 2022

Met ingang van 1 januari 2022 de tarieven voor werken ten behoeve van derden vaststellen.

Digi Taalhuis

Een eenmalige subsidie van € 22.000,00 toekennen aan Bibliotheek West-Brabant voor het opzetten van een Digi-Taalhuis.

1e en 2e Gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

 • Instemmen met de 1e en 2e gewijzigde begroting 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant.
 • De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze kenbaar te maken.

Milieu incidentenbestrijding afwijking inkoopbeleid

Instemmen met het afwijken van het inkoopbeleid van de gemeente Rucphen voor de gunning ‘Milieu-incidentenbestrijding voor 9 gemeenten’.

Ontwerp wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. naast 16 te Schijf'

 • Instemmen met het ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. naast 16 te Schijf’ en dit ontwerpwijzigingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.

Besluit te laat ingediende subsidieaanvragen Tijdelijke subsidieregeling coronasteunfonds Rucphen 2021

 • Artikel 12 (hardheidsclausule) van de Tijdelijke subsidieregeling coronasteunfonds Rucphen 2021 toepassen en in afwijking van artikel 8 lid 1 van de regeling te laat ingediende aanvragen alsnog in behandeling nemen
 • Op basis van de Tijdelijke subsidieregeling coronasteunfonds Rucphen 2021:
  - de aanvraag om subsidie van SKW Sint Willebrord weigeren;
  - de aanvraag om subsidie van Zanggroep Rucphen toekennen.

Ontwerp wijzigingsplan Kom Rucphen, wijzigingsplan woonwijk Hofstede, fase II

 • Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Kom Rucphen, wijzigingsplan woonwijk Hofstede, fase II’ en dit ontwerpwijzigingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met de Allonge behorende bij de Koop-/Realisatieovereenkomst Hofstede d.d. 25-05-2018 en deze ter ondertekening aanbieden aan de initiatiefnemer.

Deelnemersovereenkomst Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

De vernieuwde deelnemersovereenkomst Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten ondertekenen.

Vaststelling bestemmingsplan Kom Sprundel, uitwerkingsplan Kerkeheidestraat 38 te Sprundel

Het bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, uitwerkingsplan Kerkeheidestraat 38 te Sprundel’ gewijzigd vaststellen.

Groenbeleid Groen R

 • Instemmen met het gewijzigde concept groenbeleid ‘Groen R | Groenbeleid gemeente Rucphen’.
 • Instemmen met het concept groenbeheerplan ‘Groene Vingers | Groenbeheer gemeente Rucphen’.
 • De raad voorstellen het concept groenbeleid ‘Groen R | Groenbeleid gemeente Rucphen’ vast te stellen en het concept groenbeheerplan ‘Groene Vingers | Groenbeheer gemeente Rucphen’ voor kennisgeving aan te nemen

Beantwoording art. 42 RvO van RVP m.b.t. verkeerssituatie Noorderstraat St. Willebrord

Instemmen met het conceptantwoord.

Overdrachtsovereenkomst beheerstichting scoutingaccommodatie Rucphen

 • Instemmen met de overdrachtsovereenkomst met de beheerstichting voor de scoutingaccommodatie aan de Sprundelseweg in Rucphen door middel van ondertekening door de burgemeester.
 • Instemmen met het feit dat de kosten koper voor rekening van de gemeente genomen worden.
 • De Stichting scoutinggebouw De Molenberg compenseren voor de betaalde onroerendezaakbelasting (OZB) over het belastingjaar 2022.
 • De OZB compensatie vanaf belastingjaar 2023 vastleggen in een aparte compensatieregeling. 
 • De raad informeren over de te tekenen overdrachtsovereenkomst.

Opleggen last onder dwangsom

 • Een last onder dwangsom opleggen vanwege overtredingen van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 voor de duur van één jaar inclusief de jaarwisseling 2022-2023.
 • De begunstigingstermijn vaststellen op nihil.
 • Per geconstateerde overtreding een dwangsom opleggen van € 2.000,00 per etmaal lopend van 7.00 uur tot 7.00 uur de volgende dag, met een maximum van € 6.000,00 waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.