U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 20 september 2022

20 september 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 13 september 2022

Vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Waterstraat ong. tegenover nr. 17 te Sprundel

 • Instemmen met het ontwerpbestem-mingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Waterstraat ong. tegenover nr. 17 te Sprundel’ en het ontwerpbestem-mingsplan in procedure brengen;
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en de definitieve versie ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer;
 • Instemmen met de ‘Nota van Beantwoording inspraak en vooroverleg’ voor het bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Waterstraat ong. tegenover nr. 17 te Sprundel’;
 • Instemmen dat het plan – bij geen zienswijze – zonder tussenkomst van het college ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden;
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de voortgang van de procedure.

Ter inzage leggen ontwerp Afvalstoffenverordening Rucphen 2023

Overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het ontwerp van de Afvalstoffenverordening Rucphen 2023 ter inzage leggen.

Versterking juridische dienstverlening gemeenten

 • De globale planning van de activiteiten van 2022 en 2023 vaststellen. Dit om de juiste activiteiten op de juiste momenten in te zetten;
 • Het budget van 2021 inzetten in 2022 en het budget van 2022 doorschuiven naar 2023 en dit verwerken in de 2e bestuursrapportage 2022;
 • De besteding en concretisering van de inzet van het budget van (2022 en) 2023 en de daarop volgende jaren door het MT laten accorderen.

Brandverzekering gemeentelijke eigendommen

 • Een nieuwe brandverzekering voor gemeentelijke eigendommen afsluiten per 31-12-2022 voor 3 jaar met 3x een optie om 1 jaar te verlengen;
 • De inkoopvoorwaarden van de gemeente Rucphen niet van toepassing verklaren op de nieuwe brandverzekering;
 • Vanaf 2023 structureel € 53.206,00 voor de brandverzekering bijramen door middel van het opnemen van een stelpost en dit verwerken in de begroting 2023.

Verrekening (eventuele) neveninkomsten

Vaststellen dat er geen verrekening van (eventuele) neveninkomsten over 2021 moet plaatsvinden.

Beleid Klimaatbestendig Rucphen

 • Instemmen met het gewijzigde concept beleid Klimaatbestendig Rucphen;
 • De raad voorstellen het concept beleid Klimaatbestendig Rucphen vast te stellen.

Tegemoetkoming verhuizing woonwagenbewoners

 • Enkele families een tegemoetkoming voor het verlaten van de woonwagen toekennen;
 • Deze kosten, alsmede de kosten voor het opstellen van de taxaties door VBIT van € 759,00 voldoen uit de reserve ‘Ontmanteling woonwagen centrum Helakkerstraat' en dit verwerken in de 2e bestuursrapportage 2022.

Beleid mensenhandel 2022-2025

Aanhouden.

Crisisnoodopvang

Naar aanleiding van het regionaal bestuurlijk overleg van 16 september 2022 heeft het college het voornemen om een tijdelijke crisisnoodopvang in te richten, omgezet tot een besluit. College besluit tot het inrichten van een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie in sporthal De Vijfsprong van 1 oktober tot en met 16 december 2022. We vangen de groep op die nu verblijft in Zevenbergen. Het college heeft de raad hierover op 16 september mondeling en schriftelijk geïnformeerd.