U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 20 juli 2021

20 juli 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 13 juli 2021

Vastgesteld.

Aanstellen buurtsportcoaches

 • Instemmen om 2,09 FTE buurtsportcoaches in te zetten via Sport Service Noord-Brabant en hiermee afwijken van het inkoopbeleid.
 • De raad via de 2e bestuursrapportage voorstellen de resterende middelen van € 157.276,00 te reserveren.

Actualisatie budgetten (niet vrij-toegankelijke) jeugdzorg 2021

 • De budgetten voor niet vrij-toegankelijke jeugdzorg actualiseren.
 • De ‘incidentele compensatie voor de extra kosten jeugdhulp 2021’ uit de meicirculaire 2021 inzetten als dekking.

Aanvraag subsidie voor project 'Buiten speule' van Verenigingsraad Sprundel

Een activiteitensubsidie van maximaal € 1.250,00 verstrekken aan de Verenigingsraad Sprundel voor de realisatie van het project ‘Buiten Speule’ (kabouterpad) in het Fatimapark.

Bestuursrapportage en begrotingswijziging 2021 West-Brabants Archief

De raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de begrotings-wijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling “West-Brabants Archief”.

Extra middelen specifieke uitkering RMC i.v.m. corona

De extra middelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten inzetten voor tijdelijke formatieuitbreiding (2 fte) van de trajectbegeleiders bij het Regionaal Bureau Leren.

Conceptleidraad Flexibel werken in Rucphen

Instemmen met het flexibel werken volgens de conceptleidraad Flexibel werken in Rucphen per 6 september 2021.

Open House maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning 2022

 • Instemmen met een gezamenlijk open house inkooptraject met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert om te komen tot een overeenkomst maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning 2022 Zorg in Natura.
 • Instemmen met de conceptover-eenkomst maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Zorg in Natura januari t/m september 2022.
 • Instemmen met het hanteren van de inkoopvoorwaarden van de gemeente Etten-Leur voor dit inkooptraject.
 • Instemmen met de tarieven huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura voor 2022 (€ 29,40 per uur voor HO en € 32,40 per uur voor HO-plus).
 • Een separate overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning met Thebe Hospice aangaan en het uurtarief 2022, conform de stijging van het uurtarief Huishoudelijke Ondersteuning plus, laten stijgen van € 30,91 naar € 32,40 per uur.
 • Instemmen met een verhoging van de tarieven bij persoonsgebonden budget (pgb) huishoudelijke ondersteuning met inzet van professionele ondersteuning naar de bovengenoemde tarieven HO in 2022.
 • Instemmen met het verwerken van de tariefstijging in de begroting 2022 en de volumestijging in de 2e berap 2021 en de begroting 2022.

Reisregeling woon-werkverkeer per 1 september 2021

De reiskostenregeling woon-werkverkeer per 1 september 2021 invoeren, onder gelijktijdige intrekking van

 • de artikelen 10 t/m 12 uit de regeling reis- en verblijfskosten (hoofdstuk 5.4 personeelshandboek),
 • artikel 3 en artikel 5, sub 3, 4 en 5 van de regeling Individueel keuzebudget (hoofdstuk 5.3 personeelshandboek)
 • de tijdelijke reiskostenregeling woon-werkverkeer per 1 januari 2021.

Beleidsregel groennorm gemeente Rucphen

Aanhouden. 

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Kom Sprundel, wijzigingsplan Sint Janstraat 117 te Sprundel'

 • Instemmen met de ‘Nota van Zienswijzen ontwerpwijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Kom Sprundel, wijzigingsplan Sint Janstraat 117 te Sprundel’ en de zienswijze ontvankelijk en ongegrond verklaren overeenkomstig de conclusie in de Nota van Zienswijzen.
 • Instemmen met de ‘Nota ambtshalve wijzigingen ontwerpwijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Kom Sprundel, wijzigingsplan Sint Janstraat 117 te Sprundel’.
 • Het wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Kom Sprundel, wijzigingsplan Sint Janstraat 117 te Sprundel’ gewijzigd vaststellen, overeenkomstig het wijzigingsbesluit.
 • Voor het wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Kom Sprundel, wijzigingsplan Sint Janstraat 117 te Sprundel’ geen exploitatieplan vaststellen aangezien het kostenverhaal anderszins verzekerd is.