U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 19 juli 2022

19 juli 2022

Besluitenlijst  b. en w.–vergadering d.d 19 juli 2022

Vastgesteld

Principeverzoek bedrijfsuitbreiding St. Janstraat 155 te Sprundel

Medewerking verlenen aan de in het principeverzoek voorgestelde bedrijfsuitbreiding aan de St. Janstraat 155 te Sprundel.

Beslissing op bezwaar Maximastraat 24-32 St. Willebrord

Het ingediende bezwaar, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaren en de bestreden vergunning in stand laten.

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Lage Zegstraat 6A t/m 6K Zegge

 • De ingediende bezwaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaren;
 • Het verzoek om vergoeding van proceskosten afwijzen;
 • De bestreden omgevingsvergunning in stand laten en daaraan het voorschrift te verbinden dat de heiwerkzaamheden pas mogen plaatsvinden nadat een monitoringsplan is goedgekeurd.

Verlenging contract stichting SAP voor sociaal medische advisering

 • Het contract met Stichting Samenwerkende Professionals (SAP) voor de uitvoering van de sociaal medische advisering met één jaar verlengen voor het jaar 2023;
 • Volmacht verlenen aan de portefeuillehouder Wmo voor ondertekening van de brief gericht aan SAP over de verlenging van de overeenkomst.

Ontwerp wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Oosteindseweg 32 te Sprundel'

 • Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Oosteindseweg 32 te Sprundel’ en dit ontwerpwijzigingsplan in procedure brengen na ondertekening van de anterieure overeenkomst;
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer;
 • Instemmen dat het plan – bij geen zienswijze – zonder tussenkomst van het college vastgesteld wordt;
 • Instemmen met de Nota van Vooroverleg.

Knip in de Vissenberg te Sprundel

Een knip aanbrengen in de Vissenberg te Sprundel.

Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Jachthuis Schijf

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Landgoed Jachthuis Schijf;
 • Dit ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen, nadat de anterieure overeenkomst is ondertekend, gedeeltelijk in de vakantieperiode;
 • Het voornemen om Gedeputeerde Staten om een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant vragen, gelijk met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan;
 • Na de terinzagelegging het voornemen om herbegrenzing onderbouwd toezenden aan Gedeputeerde Staten, eventueel met zienswijzen.

Vaststelling reglement Burgerlijke Stand

 • Vaststellen van het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Rucphen per 1 augustus 2022;
 • Intrekken van het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Rucphen van 22 april 2014.

Krediet uitbreiding aantal zitplaatsen raadzaal

 • De raad voorstellen een krediet van € 5.712,00 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het aantal zitplaatsen in de raadzaal;
 • De mutatie verwerken in de 2e bestuursrapportage.

Bouwrijp maken 6 kavels Industriestraat - Kozijnenhoek te Rucphen

 • Conform de afspraak met REVAHO-beheer bv de werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken van 6 kavels aan de Industriestraat – Kozijnenhoek voltooien;
 • Bij de tweede bestuursrapportage 2022 de gemeenteraad verzoeken een krediet van € 61.420,00 beschikbaar te stellen voor het voltooien van de werkzaamheden, waarvan € 30.710,00 door de ontwikkelaar wordt bijgedragen.

Voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Nijverhei 2021

 • Instemmen met het voorontwerp ‘Bestemmingsplan Nijverhei 2009, uitbreiding Nijverhei 2022’ en dit in procedure brengen overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
 • Instemmen met het beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Nijverhei’ en dit in procedure brengen.

Offerte Thuisadminstratie Humanitas ten behoeve van verrijking financiële zorg

Instemmen met een verbreding van werkzaamheden uitgevoerd door Humanitas Thuisadministratie.

Lokaal Programma Onderwijs (besteding middelen nationaal programma onderwijs)

Aanhouden.

Aanwijzing bestuursleden verbonden partijen

 • Aanwijzen collegeleden als leden en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen;
 • Machtigen collegeleden als vertegen-woordiger bij aandeelhoudersvergaderingen van vennootschappen.