U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 18 mei 2021

18 mei 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 11 mei 2021

Vastgesteld.

Verlenging overeenkomsten recht van opstal telecommasten

 • Het recht van opstal met gebruiksrecht voor de telecommasten aan de Kerkstraat in Rucphen en Scherpenbergsestraat in Sprundel verlengen.
 • Instemmen met de overeenkomsten.

Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Landgoed Havikshorst

 • Instemmen met de Nota van Beantwoording van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Landgoed Havikshorst’.
 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Landgoed Havikshorst’ en het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met de anterieure overeenkomst.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Landgoed Havikshorst’.

Jaarverslag welstand en monumenten 2020

 • Het jaarverslag welstand en monumenten 2020 vaststellen en ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden.
 • Het jaarverslag 2020 welstand- en monumentencommissie gemeente Rucphen ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden.

Beoordeling ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant

 • Een zienswijze indienen tegen de ontwerp Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant.
 • Instemmen met de inhoud van conceptzienswijze.

Begroting 2022 en Jaarrekening 2020 Werkplein Hart van West-Brabant

De raad voorstellen:

 • Een zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant.
 • Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant.

Begroting 2022 en Jaarrekening 2020 WVS

De raad voorstellen:

 • Een zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van WVS.
 • Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van WVS, maar wederom aan het bestuur van de GR aan te geven dat bij het aanbieden van de jaarrekening 2021 een nadere onderbouwing wordt verwacht voor het jaarlijks reserveren van € 50.000,00 voor de viering van het     50-jarig jubileum van WVS in 2024.

KPI (Kritische Prestatie Indicatoren) rapportage 2020

 • Kennisnemen van de KPI voortgangsrapportage 2020.
 • Instemmen met het KPI verbeterrapport.

1e bestuursrapportage 2021

Instemmen met de 1e bestuursrapportage 2021 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Budget De6-communicatie

 • De huidige communicatie-activiteiten binnen De6-samenwerking voortzetten.
 • De collectieve administratieve taak aangaande de salarisbetaling van de De6-communicatiemedewerker voor 2021 en 2022 overnemen van gemeente Halderberge.
 • Gedurende deze twee jaar een budget van € 49.000,00 per jaar reserveren waarvan 5/6e deel (zijnde € 40.834,00) gedekt wordt door facturering aan de overige 5 De6-gemeenten.
 • Het Rucphens deel van de kosten, zijnde € 8166,00, voor 2021 en 2022 ten laste brengen van het begrotingssaldo.

Begroting 2022 GGD West-Brabant

De raad voorstellen:

 • In te stemmen met de ontwerpbeleidsbegroting 2022 van GR GGD West-Brabant (GGD) en geen formele zienswijze in te dienen.
 • Geen opmerkingen te maken t.a.v. de Jaarstukken 2020 van de GGD. 3. De gemeenteraad voor te stellen om uw standpunt inzake te volgen.

Jaarrekening 2020

 • De jaarrekening 2020 inclusief resultaatbestemming ter vaststelling aan de raad voorleggen.
 • De raad voorstellen € 377.070,00 over te hevelen van de Risicoreserve Coronacrisis naar de Algemene Reserve.

Monitor sociaal domein eerste kwartaal 2021

De monitor sociaal domein over het eerste kwartaal 2021 vaststellen.

Begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

De raad voorstellen:

 • Een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2022 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.
 • Geen opmerkingen te maken over de Jaarstukken 2020.
 • In te stemmen met aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling versie 6.0 van de RAV Brabant Midden-West-Noord.

Beantwoording art. 42-vraag RvO van VVD over startersleningen

Instemmen met het conceptantwoord.

Participatieproject Kringloper Kledingbank Rucphen

 • Instemmen met de uitvoering van het participatieproject Kringloper Kledingbank Rucphen van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022.
 • De raad voorstellen voor de uitvoering van dit project een bedrag van € 100.000,00 beschikbaar te stellen uit de Risicoreserve Sociaal Domein en een bedrag van € 20.000,00 uit de middelen in het kader van armoedebestrijding.

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 91-95 te St. Willebrord

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Dorps-straat 91-95 te St. Willebrord’ en het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de voortgang van de procedure van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Dorpsstraat 91-95 te St. Willebrord’.

Verhogen plafond starterslening

De raad voorstellen het bedrag dat beschikbaar is gesteld voor starters-leningen te verruimen met € 900.000,00.

Extra capaciteit ruimtelijke ontwikkeling

De raad voorstellen:

 • voor 2021 een budget van € 150.000,00 beschikbaar te stellen voor inhuur van beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en casemanagers vergunningen onder gelijktijdige verhoging van de geraamde inkomsten anterieure middelen en leges omgevingsvergunningen;
 • de notitie ‘Blijven bouwen aan Rucphen’ vast te stellen en de financiële consequenties te betrekken bij de integrale afweging van de Kadernota 2022;
 • de 10e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De raad voorstellen:

 • Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarstukken Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) 2020.
 • Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 van de VRMWB en geen zienswijzen in te dienen.

Beleidsplan Inburgering

 • De raad voorstellen het Beleidsplan Inburgering vast te stellen.
 • Akkoord gaan met de reactie aan de adviesraden middels het inspraakverslag op hun advies op het beleidsplan.

Jaarstukken RWB 2021

De gemeenteraad voorstellen:

 • in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van Regio West-Brabant;
 • in te stemmen met de jaarrekening 2020 van RWB en de voorgestelde resultaatbestemmingen;
 • in afwijking van het regionale ambtelijk advies een zienswijze in te dienen waarin aangegeven wordt dat Rucphen geen voorstander is van een extra structurele bijdrage aan het programma Creatieve Dienstverlening.