U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 18 januari 2022

18 januari 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 11 januari 2022

Vastgesteld.

Besluit subsidieaanvraag Tijdelijke subsidieregeling coronasteunfonds Rucphen 2021

Op basis van de Tijdelijke subsidieregeling coronasteunfonds Rucphen 2021 de aanvraag om subsidie van K.R.S.C. Willebrord Wil Vooruit niet in behandeling nemen.

Vaststellen inspraakverslag en definitief ontwerp omleidingsweg fase
8a en 9

  • Het inspraakverslag van de 'Omleidingsweg fase 8a en 9 (ovonde en ontsluitingsweg om de Leijkens)' vaststellen.
  • Het definitieve ontwerp 'Realisatie omleidingsweg fase 8a en 9 (ovonde en ontsluitingsweg om de Leijkens)' van 11 januari 2022 vaststellen.

Oprichting Accommodatiebedrijf Rucphen BV

Aanhouden.

Bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Sprundelseweg 10'

  • Instemmen met de bij het plan behorende Nota van Zienswijzen en de raad voorstellen de ingediende zienswijze deels gegrond en deels ongegrond te verklaren overeenkomstig de conclusies in de Nota van Zienswijzen.
  • Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Sprundelseweg 10 te Rucphen’ aan de raad aanbieden voor een gewijzigde vaststelling.
  • De raad voorstellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Aanwijzing AB-lidmaatschap bij gemeenschappelijke regelingen ten gevolge van vertrek wethouder De Bruijn

Een aantal aanwijzingen als lid van het algemeen bestuur dan wel gemeenschappelijk orgaan en een aantal machtigingen als vertegenwoordiger bij aandeelhoudersvergaderingen aangepast als gevolg van het vertrek van wethouder De Bruijn.

Intrekken machtiging CORV aan stichting Veilig Thuis West-Brabant West

De machtiging aan Veilig Thuis West-Brabant intrekken tot het namens de gemeente Rucphen indienen van:
a. een Verzoek tot Advies (VTA) aan de Raad voor de Kinderbescherming;
b. een Verzoek tot Onderzoek (VTO) aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2022 inclusief Jaarverslag 2021 en Actieplan Veiligheid 2022

Aanhouden.