U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 17 mei 2022

17 mei 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 10 mei 2022

Vastgesteld

Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

De raad voorstellen:

 • Een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023 van de RAV Brabant Midden-West-Noord.
 • Geen opmerkingen te maken over de Jaarstukken 2021.
 • In te stemmen met aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling versie 7.0 van de RAV Brabant Midden-West-Noord.

Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 WVS

De raad voorstellen:

 • In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van WVS en geen formele zienswijze in te dienen.
 • Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2021 van WVS.

Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Werkplein Hart van West-Brabant

De raad voorstellen:

 • Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van het Werkplein Hart van West-Brabant.
 • Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant.

Begroting 2023, begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2021 gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA)

De raad voorstellen:

 • Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de concept-begroting 2023 (inclusief meerjarenraming 2024-2026) van het WBA.
 • Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de concept-bestuursrapportage/ begrotingswijziging 2022 van het WBA.
 • Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de concept-jaarstukken 2021 van het WBA.

Jaarrekening 2021 gemeente Rucphen

 • De jaarrekening 2021 inclusief resultaatbestemming ter vaststelling aan de raad voorleggen.
 • De raad voorstellen € 277.374,00 over te hevelen van de Risicoreserve Coronacrisis naar de Algemene Reserve.

Budget woonrijp maken Emmastraat te St. Willebrord

Extra budget van € 43.640,00 beschikbaar stellen voor het woonrijp opleveren van de Emmastraat en omgeving in
St. Willebrord.

Gemeentelijk Rioleringsprogramma 2023-2026

 • Instemmen met het Gemeentelijk Rioleringsprogramma 2023-2026 en dit programma ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
 • Instemmen met het kostendekkingsplan conform ‘optie 2’; waarbij de investeringen vanaf 2032 gedeeltelijk direct worden afgeschreven.
 • De 9e begrotingswijziging 2022 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

1e Bestuursrapportage 2022

Instemmen met de 1e bestuursrapportage 2022 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Ontwerpbestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Irenestraat ong. naast 63 te St. Willebrord'

 • Instemmen met het ontwerpbestem-mingsplan ‘Kom St. Willebrord, Irenestraat ong. naast 63 te St. Willebrord’ en het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen na ondertekening van de anterieure overeenkomst.
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de voortgang van de procedure van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Irenestraat ong. naast 63 te St. Willebrord'.
 • Bij geen zienswijzen het plan na terinzagelegging direct, zonder tussenkomst van het college, aan de gemeenteraad ter vaststelling aanbieden.

Eénrichtingsverkeer in de Akkerstraat te Sprundel

Opheffen van het tijdelijk éénrichtings-verkeer in de Akkerstraat te Sprundel.

Ontwerpbegroting 2023 Omgevings-dienst Midden en West-Brabant (OMWB)

De raad voorstellen een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2023.

Begroting 2023 en jaarrekening 2021 Regio West-Brabant (RWB)

De raad voorstellen:

 • In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van RWB en conform het regionaal advies geen zienswijze in
  te dienen.
 • Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van RWB en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen.