U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 15 november 2022

15 november 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 8 november 2022

Vastgesteld.

9e Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Rucphen

De raad voorstellen in te stemmen met de inhoud van de 9e wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Gemeentelijke belastingen en rechten 2023

 • Instemmen met de concept-belastingverordeningen 2023;
 • Instemmen met de concept ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rucphen 2023’;
 • De raad voorstellen de financiële gevolgen van de toetreding tot Saver N.V. en de tariefstelling afvalstoffenheffing 2023 te verwerken in de 4e begrotingswijziging 2023.

Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek t.a.v. permanente bewoning op camping De Witte Plas

Het advies van de bezwaarcommissie volgen en de ingediende bezwaren ongegrond verklaren, het bestreden besluit ongewijzigd in stand laten en het verzoek tot vergoeding van de proceskosten afwijzen.

Gezamenlijke aanbesteding raamovereenkomst kolken reinigen 2023 SWWB

 • Instemmen met een gezamenlijke openbare Europese aanbesteding met 11 gemeenten om te komen tot raamovereenkomsten voor het reinigen van kolken binnen de gemeente. Dit voor de periode van 1  maart 2023 tot 1 maart 2025;
 • Afwijken van de eigen inkoop-voorwaarden en akkoord gaan met het van toepassing verklaren van de ‘Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten’ van de gemeenschap-pelijke regeling ABG-organisatie en de gemeente Alphen-Chaam en de gemeente Baarle-Nassau en de gemeente Gilze en Rijen;
 • Mandateren van Inkoopbureau West-Brabant om voorlopige gunning te verstrekken aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Ontwerpbestemmingsplan 'Kom Zegge, Kapelstraat 26 te Zegge'

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Zegge, Kapelstraat 26 te Zegge’ en het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen;
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en de definitieve versie ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer;
 • Bij geen zienswijzen het plan - zonder tussenkomst van het college - ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden;
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de voortgang van de procedure van het ontwerpbestemmingsplan.

Financiële slotwijziging 2022

Instemmen met de Financiële slotwijziging 2022 en deze ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

Herziene begroting 2023 WVS

 • Instemmen met de herziene begroting 2023 en de meerjaren-raming 2024-2026 van WVS;
 • De raad informeren.