U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 15 juni 2021

15 juni 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 8 juni 2021

Vastgesteld.

Recreatiewoning Scherpenbergsebaan 19A in strijd met bestemmingsplan

Niet handhavend optreden tegen de maatvoering van de recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan.

Beslissing op bezwaar inzageverzoek AVG

Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en de beschikking in stand laten.

Jaarverantwoording kinderopvang 2020

Het jaarverslag kinderopvang 2020 vaststellen.

Regeling kosten amateuristische kunstbeoefening 2022

 • Als bestuurlijke ambitie in de kadernota 2022 opnemen: een structurele verhoging van het subsidieplafond voor de amateuristische kunstbeoefening met € 12.907,00 naar € 41.139,00.
 • Instemmen met de gewijzigde ‘regeling subsidie amateuristische kunstbeoefening’ onder voorbehoud dat de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2022 instemt met verhoging van het subsidieplafond.
 • Het college merkt op dat het eerste beslispunt achterhaald is. Het bedrag is namelijk al opgenomen in de kadernota als bestuurlijke ambitie. Idealiter had de nota voor de kadernota in het college op de agenda gestaan. Ondanks deze context laten we het eerste beslispunt wel zo staan.

Beantwoording art 42 RvO van fractie Clercx over gemeenten kijken op grote schaal en in het geheim mee met burgers op sociale media

Instemmen met conceptantwoord.

Schadevergoedingsactie/overeenkomst van cessie

 • Een overeenkomst van cessie aangaan met NLTruckkartel betreffende de vordering op een truckleverancier die voortkomt uit een schadevergoedingsclaim.
 • Mandaat verlenen voor uitvoering van het besluit aan de juridisch adviseur B&V.

Aanpassing achtervangovereenkomst Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

 • Instemmen met de nieuwe achtervang-overeenkomst tussen Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en gemeente Rucphen per 1 augustus 2021.
 • Kennis nemen van de aanstaande wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomst(en).
 • Wethouder Lazeroms mandateren de overeenkomst namens gemeente Rucphen te ondertekenen.

Voorstel keuze exploitatiemodel nieuwe zwembad

 • Instemmen met het voorstel ‘keuze exploitatiemodel zwembad’ en een gemeentelijke BV oprichten voor de exploitatie van het nieuwe zwembad.
 • Als voor de gemeentelijke BV geen btw-compensatie mogelijk is, kiezen voor commerciële exploitatie van het nieuwe zwembad.
 • Een budget van € 50.000,00 beschikbaar stellen voor de advisering voor de keuze van het exploitatiemodel door Praesentis en voor begeleiding bij het vervolgtraject tot vormgeving van de gemeentelijke BV.