U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 15 februari 2022

15 februari 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 8 februari 2022

Vastgesteld.

Afwijzen handhavingsverzoek

Het handhavingsverzoek d.d. 9 december 2021 afwijzen en de indiener van het verzoek niet-ontvankelijk verklaren, aangezien de indiener geen belanghebbende is

Tarieven Jeugdprofessionals 2022

  • De tarieven jeugdprofessionals voor 2022 inclusief indexering verwerken in de meerjarenbegroting.
  • De raad voorstellen het budget voor jeugdprofessionals structureel met € 46.500,00 te verhogen.
  • De taakmutatie ‘salarislasten zorgdomein’ uit de decembercirculaire 2021 inzetten voor de bekostiging.
  • Deze mutatie financieel verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022.

Intrekken vergunning & vooraankondiging last onder dwangsom

De omgevingsvergunning van 14 april 2021 intrekken, omdat deze is verleend wegens onjuistheid dan wel onvolledigheid in de overlegde gegevens ten tijde van de aanvraag.

Mandaat afwijzen handhavingsverzoek gericht tegen verkeerstekens

De afdelingsmanager Bestuur en Veiligheid mandateren te besluiten op handhavingsverzoeken gericht tegen verkeerstekens en maatregelen op of aan de weg als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Beantwoording art. 42 Rvo CDA over gascrisis St. Willebrord

Instemmen met het conceptantwoord.

Principeverzoek Pastoor van Eekelenstraat ong. naast 5 te Schijf

In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan de realisatie van één extra vrijstaande woning aan de Pastoor van Eekelenstraat ong. naast 5 te Schijf én aan het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel aan De Berg 10 te Schijf.

Principeverzoek Waterstraat 17 te Sprundel

In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan de realisatie van permanente hoge en lage teeltondersteunende voorzieningen aan de Waterstraat 17 te Sprundel met toepassing van een wijzigingsbevoegdheid.