U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 14 december 2021

14 december 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 7 december 2021

Vastgesteld.

Afwijzen verzoek tot handhaving verwijdering C1-verkeersbord Kerkeheidestraat

Het handhavingsverzoek d.d. 18 september 2021 afwijzen wegens het ontbreken van een overtreding.

Afwijzen handhavingsverzoek wegens overtreding Wegenverkeerswet

Het handhavingsverzoek afwijzen en de indiener van het verzoek niet-ontvankelijk verklaren, aangezien de indiener geen belanghebbende is.

Samenwerkingsafspraken Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN)

 • Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eindhoven als vertegenwoordiger van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland.
 • De wethouder jeugd mandateren de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
 • De gemeente Roosendaal aanwijzen als kassier voor het ontvangen, uitgeven en verantwoorden van de door de gemeente Eindhoven op basis van de overeenkomst, aan de regio ter beschikking te stellen middelen, zijnde
  € 100.000,00.
 • Instemmen met de voorgestelde besteding van het voornoemde bedrag.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

 • De ingediende aanvraag voor tegemoetkoming in planschade met betrekking tot het schadeveroorzakend besluit: ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede te Rucphen’ toewijzen.
 • Het bedrag dat in het definitieve planschadeadvies is bepaald voor de tegemoetkoming uitbetalen en vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 maart 2021 tot de dag van uitbetaling.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

 • De ingediende aanvraag voor tegemoetkoming in planschade met betrekking tot het schadeveroorzakend besluit: ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede te Rucphen’ toewijzen.
 • Het bedrag dat in het definitieve planschadeadvies is bepaald voor de tegemoetkoming uitbetalen en vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 november 2020 tot de dag van uitbetaling.

Besluit subsidieaanvragen Tijdelijke subsidieregeling coronasteunfonds Rucphen 2021

Op basis van de Tijdelijke subsidieregeling coronasteunfonds Rucphen 2021:

 • de aanvraag om subsidie van Stichting Agora Rucphen toekennen;
 • de aanvraag om subsidie van S.V. Sprundel toekennen;
 • de aanvraag om subsidie van Stichting Dorpswerk Sprundel toekennen;
 • de aanvraag om subsidie van Tennisvereniging T.V. Rico weigeren.

Toezicht Wmo 2022

 • GGD West-Brabant voor het jaar 2022 aanwijzen als toezichthouder in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Akkoord gaan met de offerte van GGD West-Brabant tot een bedrag van € 787,50.

Subsidies/kosten peuteropvang - voorschoolse educatie 2022

 • De beleidsregel ‘peuteropvang - voorschoolse educatie 2022’ vaststellen.
 • Op basis van de beleidsregel ‘peuteropvang - voorschoolse educatie 2022 subsidie verlenen aan de aanbieders van peuteropvang en voorschoolse educatie.
 • Hiervoor een bedrag van € 544.600,00 beschikbaar stellen.
 • Voor Thuiszorg West-Brabant in 2022 een bijdrage reserveren van € 14.500,00 voor de toeleiding van peuters met een achterstand naar voorschoolse educatie.
 • Aan Wijzijn Traverse in 2022 een subsidie verlenen van € 13.902,00 voor de Voorleesexpress.
 • Oberon opdracht verstrekken voor de uitvoering van de resultaatmeting over schooljaar 2020-2021 voor een bedrag van € 17.419,00.
 • Een bedrag van € 35.000,00 bestemmen voor de ondersteuningsstructuur peuters en hun ouders.
 • Een extra bijdrage beschikbaar stellen van € 18.000,00 voor het vervoer van leerlingen van de Witte Plas naar de Heilinde voor NT2-onderwijs.
 • Uit de reserve onderwijsachterstanden een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar stellen voor het project ‘complexe aanpak jeugd’.

Afwijzen handhavingsverzoek C7-verkeersbord Burgemeester de Weertstraat

Het handhavingsverzoek afwijzen en de indiener van het verzoek niet-ontvankelijk verklaren, aangezien de indiener geen belanghebbende is.

Ontwerp wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Hazelaarstraat ongenummerd tegenover nr. 49 te Rucphen'

 • Instemmen met het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Hazelaarstraat ongenummerd tegenover nummer 49 te Rucphen' en dit ontwerpwijzigings-plan in procedure brengen na ondertekening van de anterieure overeenkomst.
 • Tevens het vooroverleg starten.
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
 • Indien geen zienswijzen binnenkomen het wijzigingsplan vaststellen.

Prestatieafspraken 2022

 • Instemmen met de inhoud van de Prestatieafspraken 2022 met de Huurdersvereniging en Thuisvester.
 • Wethouder de Bruijn machtigen om de prestatieafspraken 2022 te ondertekenen.

Vergoeding JBB regionaal december 2021

 • In aansluiting op het besluit van 22 juni 2021 een transformatievergoeding van € 9.429,14 beschikbaar stellen aan Jeugdbescherming Brabant, als onderdeel van de in bovenregionaal bestuurlijk overleg afgesproken vergoeding van 685.000,00 voor 2021 en €160.000,00 voor 2022 en 2023.
 • Instemmen met het uitbetalen van € 12.857,56 als tegemoetkoming in de huisvestingskosten van Jeugdbescher-ming Brabant als onderdeel van de eerste tranche huisvestingskosten voor een bedrag van € 1.157.000,00 vanuit de vijf regio’s.
 • Instemmen met reserveren van een bedrag van € 12.524,18 als onderdeel van een tweede tranche huisvestingskosten.
 • De wethouder Jeugd namens het college mandateren in te stemmen met uitbetaling van deze tweede tranche van maximaal € 1.127.000,00 bovenregionaal, zoals door de Jeugdautoriteit geadviseerd (bindend advies).
 • De kosten voor zowel de transformatievergoeding als de huisvestingskosten dekken uit het budget Jeugd: Jeugdbescherming Brabant (JBB) (GI).
 • De raad hiervan op de hoogte stellen.