U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 13 juli 2021

13 juli 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 6 juli 2021

Vastgesteld.

Plan van aanpak motie dienstencheques 2019

 • Instemmen met het plan van aanpak voor het oprichten van vraag en aanbodpunten in de dorpen naar aanleiding van de motie dienstencheques 2019.
 • Het plan van aanpak voorleggen aan de gemeenteraad.

Verlenging contract Stichting Samenwerkende Professionals (SAP) voor sociaal medische advisering

Het contract met Stichting SAP voor de uitvoering van de sociaal medische advisering met één jaar verlengen voor het jaar 2022.

Open House maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning 2022

Aanhouden.

Afwijzen verzoek tot handhaving geplaatst verkeersbord rotonde Vosdonkseweg/Noorderstraat te Sprundel

Het handhavingsverzoek afwijzen nu sprake is van concreet zicht op legalisatie van de procedurele tekortkoming bij het plaatsen van het betreffende verkeersbord.

Bezwaar tegen verhogen geluidswal verlengde Vosdonkseweg te St. Willebrord

De bezwaren ongegrond verklaren en de bestreden omgevingsvergunning voor het verhogen van de geluidswal langs de verlengde Vosdonkseweg te St. Willebrord in stand laten.

Aanstellen buurtsportcoaches

Aanhouden.

Beantwoording art. 42-vraag RvO van CDA over overlast regenwater

Instemmen met het conceptantwoord.

Jongerenontmoetingsplek (JOP) St. Willebrord

Aanhouden.

Ontwerp wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf wijzigingsplan'

 • Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf wijzigingsplan’ en dit ontwerp-wijzigingsplan in procedure brengen.
 • Gelijktijdig met de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan ook het vooroverleg met provincie, waterschap en brandweer starten.
 • Instemmen met het addendum op de eerder gesloten anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
 • Als geen zienswijzen binnenkomen, zonder tussenkomst van het college het wijzigingsplan vaststellen.

Tariefsverhoging Gecertificeerde Instellingen (GI's)

 • De tendertarieven 2019 van de verschillende producten van de (GI’s) met terugwerkende kracht per januari 2020 verhogen tot het door de Jeugdautoriteit (JA) berekende landelijke gemiddelde.
 • Eveneens met terugwerkende kracht per januari 2020 de GI’s een risico-opslag toekennen van 2% op de nieuwe tarieven; hieraan als voorwaarde verbinden dat GI’s aantonen dat en op welke wijze de risico-opslag wordt ingezet om de huidige instroomstop te beëindigen en toekomstig risico op wachtlijsten en instroomstop te beperken.
 • Per januari 2021 de GI’s een innovatie-opslag toekennen van 2% op de nieuwe tarieven; hieraan als voorwaarde verbinden dat GI’s aantonen dat en op welke wijze de innovatie-opslag gericht wordt ingezet voor innovatie complementair aan de reeds bestaande of toegekende pilots zoals de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen (pilot veiligheidsteams).
 • De besluitvorming over de in het rapport van de JA genoemde compensatie voor huisvesting uitstellen in afwachting van nader onderzoek vanuit de bovenregionale samenwerking.
 • De raad informeren over deze besluiten.
 • Kennis nemen van het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (05-07-2021).