U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 13 december 2022

13 december 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 6 december 2022

Vastgesteld.

Algemene Plaatselijke Verordening  (APV) gemeente Rucphen 2023

 • Instemmen met de APV gemeente Rucphen 2023;
 • De gemeenteraad voorstellen de APV gemeente Rucphen 2023 vast te stellen.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Achterhoeksestraat 100 te Rucphen'

 • Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Achterhoeksestraat 100 te Rucphen' en dit ontwerpwijzigingsplan in procedure brengen, na ondertekening van de anterieure overeenkomst;
 • Tevens het vooroverleg starten;
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter onderteke-ning aanbieden aan initiatiefnemer.

Principeverzoek Postbaan 2 te Rucphen

 • In principe medewerking verlenen aan het mogelijk maken van een paarden-kliniek met apotheek, lezingruimte en Bed & Pasture aan de Postbaan 2 te Rucphen onder voorbehoud van de gestelde voorwaarden;
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Verzoek grondverkoop Sint Walfriedstraat 14 en 16 te St.Willebrord

Medewerking verlenen aan de verzoeken tot aankoop van gemeentegrond grenzend aan de achterzijde van de percelen Sint Walfriedstraat 14 en 16 in St. Willebrord.

Gemeentegarantie TV De Bocht voor project padelbanen

 • Instemmen met het verlenen van een gemeentegarantie aan TV de Bocht van maximaal € 62.500,00, gedurende 15 jaar, jaarlijks aflopend met € 4.167,00, jegens een nog nader te kiezen kredietverstrekker voor het voldoen van aflossingsverplichtingen op een aan te trekken financiering van € 125.000,00 voor het aanleggen van twee padelbanen;
 • Instemmen met de kap van 13 bomen voor de aanleg van de padelbanen;
 • Het totaalbedrag aan groencompen-satie van € 35.714,12 gedurende de looptijd van de gemeentegarantie in 15 jaarlijkse termijnen in rekening brengen bij TV de Bocht;
 • De gemeenteraad in de gelegenheid stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Verlenging inzet buurtsportcoaches

 • Instemmen om de inzet van drie buurtsportcoaches via Sport Service Noord-Brabant te verlengen met de duur van één jaar;
 • Hiervoor de raad € 125.630,00 beschikbaar laten stellen ten laste van de reserve 'brede impuls combinatie-functies' en dit meenemen in de 1e Berap 2023;
 • De raad hierover informeren;
 • De evaluatie in januari 2023 met Sport Service Noord-Brabant bespreken.

Subsidies/kosten peuteropvang - voorschoolse educatie 2023

 • Het continueren van het plan voorschoolse educatie 2020-2022 Gemeente Rucphen in de periode 2023-2026;
 • De beleidsregel ‘peuteropvang - voorschoolse educatie 2023’ vaststellen;
 • Op basis van de beleidsregel ‘peuteropvang - voorschoolse educatie 2023’ subsidie verlenen aan de aanbieders van peuteropvang en voorschoolse educatie;
 • Hiervoor een bedrag van € 589.494,00 beschikbaar stellen;
 • Voor Thuiszorg West-Brabant in 2023 een bijdrage reserveren van € 14.772,00 voor de toeleiding van peuters met een achterstand naar voorschoolse educatie;
 • Aan Wijzijn Traverse in 2023 een subsidie verlenen van € 16.593,00 voor de Voorleesexpress;
 • Een bedrag van € 30.000,00 bestemmen voor de inhuur van een jeugdprofessional voor de pilot zorgpeuters VE;
 • Geen monitor Resultaatafspraken VVE uitvoeren over het schooljaar 2021-2022;
 • Voor het eerste kwartaal van 2023 een extra bedrag van € 13.000,00 beschikbaar stellen voor het NT2-vervoer van de Witte Plas naar de schakelklas in de Heilinde;
 • De financiële gevolgen verwerken in de 1e Berap 2023.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer Gemeente Rucphen 2023

 • Instemmen met de verordening bekostiging leerlingenvervoer Gemeente Rucphen 2023;
 • De verordening ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Subsidieprogramma 2023

 • Het subsidieprogramma 2023 vaststellen;
 • Het Subsidieprogramma met € 274,00 verhogen ten behoeve van Slachtofferhulp Nederland.

Principe akkoord Roosendaalseweg 23

In principe instemmen met de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw en rioolafwatering ter plaatse van Roosendaalseweg 23 te St. Willebrord en dit besluit kenbaar maken aan de initiatiefnemers.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Kom Schijf, wijzigingsplan Oud Kerkpad 16 te Schijf’

 • Instemmen met het ontwerpwijzi-gingsplan ‘Kom Schijf, wijzigingsplan Oud Kerkpad 16 te Schijf’ en dit ontwerpwijzigingsplan in procedure brengen, na ondertekening van de anterieure overeenkomst;
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter onderteke-ning aanbieden aan initiatiefnemer;
 • Instemmen dat het plan – bij geen zienswijze – zonder tussenkomst van het college vastgesteld wordt.

Beantwoording art. 42-vraag  RvO van RVP over bouwlocaties in slechte staat

Instemmen met conceptantwoord.

Handhaving brandonveilige situatie en strijdige bewoning

 • Besluiten bestuursdwang toe te passen ter beëindiging van de brandonveilige situatie en daarvoor beide overtreders een last onder bestuursdwang op te leggen;
 • In de last onder bestuursdwang opnemen dat de overtreding beëindigd moet zijn per 9 december 2022 om 16.00 uur;
 • Ter voorkoming van herhaling van de overtredingen het hotel en de individuele hotelkamers verzegelen;
 • Zeer spoedeisende bestuursdwang toepassen: het inzetten van een brandwacht in het hotel in de nacht van 8 december 2022;
 • De met bestuursdwang gemaakte kosten verhalen op de overtreders;
 • De zeer spoedeisende bestuursdwang mondeling aanzeggen en deze zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de overtreders bevestigen;
 • Een last onder dwangsom opleggen aan beide overtreders wegens handelen zonder de vereiste vergunning;
 • Voor het opleggen van de last eerst een voornemen tot het opleggen van die last kenbaar maken;
 • Besluiten de behandeling van de zienswijze op dit voornemen te mandateren aan de portefeuillehouder, in casu de burgemeester;
 • De hoogte van de dwangsom bepalen op € 4.000,00 ineens;
 • De begunstigingstermijn bepalen op 1 maart 2023.

(Besluit d.d. 8 december 2022)

Prestatieafspraken 2023

 • Instemmen met de inhoud van de Prestatieafspraken 2023 met de Huurdersvereniging en Thuisvester;
 • Wethouder Lazeroms machtigen de prestatieafspraken 2023 te ondertekenen.