U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 12 oktober 2021

12 oktober 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 5 oktober 2021

Vastgesteld.

Voorontwerp bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Irenestraat ong. naast 63 te St. Willebrord

  • Instemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Irenestraat ong. naast 63 te St. Willebrord’ en dit in procedure brengen.
  • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure.

Gemeentelijke Verkeer- en  Vervoersplan (GVVP)

  • Opdracht verstrekken aan bureau Cleverland voor het opstellen van het GVVP voor een bedrag van € 30.900,00.
  • Voor het opstellen van het GVVP een extra budget beschikbaar stellen van € 16.000,00 en dit via de financiële slotwijziging 2021 bekostigen en voorleggen aan de raad.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. tussen nr. 15a en 17 te Schijf'

  • Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. tussen nr. 15a en 17 te Schijf’.
  • Dit voorontwerpbestemmingsplan in procedure brengen en het vooroverleg starten.

Samenwerkingsovereenkomst Pilot Plein3

  • Akkoord gaan met de samenwerkings-overeenkomst Pilot Plein3.
  • De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst mandateren aan wethouder Breedveld.
  • Akkoord gaan met de financiële verdeling binnen de regio West-Brabant West.
  • De penvoerdersrol beleggen bij de gemeente Roosendaal en mandaat verlenen aan de penvoerder om deze in staat te stellen mede namens de gemeente Rucphen alle (rechts)handelingen te verrichten die nodig zijn in het kader van de financiering ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.

Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023 - 2025

Instemmen met de Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023 - 2025 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Beantwoording art. 42-vragen RvO van CDA over Plannen VLP Roosendaal rondom Groot Visdonk

Instemmen met conceptantwoord.