U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 12 juli 2022

12 juli 2022

Besluitenlijst  b. en w. –vergadering d.d 12 juli 2022

Vastgesteld

Benoeming tot onbezoldigd ambtenaar

De heer M. Braam in zijn hoedanigheid als projectleider Vitale Recreatieparken aanstellen als onbezoldigd ambtenaar binnen de gemeente Rucphen tot 1 januari 2024 of bij verlenging van de opdracht, tot aan het moment dat de opdracht feitelijk reikt.

Update projecten rioolvervanging

 • Instemmen met rioolvervanging en gecombineerde aanleg van infiltratieriolering en herbestraten in de Pastoor van Loonenstraat te Schijf;
 • Instemmen met rioolvervanging en gecombineerde aanleg van infiltratieriolering en reconstructie van openbare ruimte in de Wilhelminastraat/plein en Hendrikstraat te St. Willebrord;
 • De gemeenteraad informeren over deze update van rioolvervangingsprojecten in de 2e bestuurs-rapportage 2022 en hiervoor een voorbereidingskrediet van € 75.000,00 aanwenden in 2022.

Subsidie voor reparatie vloer Nieuwenbergh

 • Geen subiside toekennen;
 • Portefeuillehouder gaat in gesprek met DB SKW Zegge om een en ander terug te koppelen en mee te denken.

Uitvoeringsplan Jeugd 2022-2023

Instemmen met het uitvoeringsplan Jeugd voor het jaar 2022-2023.

Gedeeltelijke vrijval Risicoreserve coronacrisis

 • Een bedrag van € 1.067.701,11 laten vrijvallen uit de Risicoreserve Coronacrisis;
 • Dit bedrag storten in de Reserve Integraal Huisvestingsplan (IHP);
 • Dit verwerken in de 2e bestuursrapportage 2022.

Overheveling LVB middelen centrumgemeente Bergen op Zoom t.b.v. Maatschappelijke Opvang en OGGZ

De lokale LVB-middelen, ter hoogte van €78.292,00 voor het jaar 2022 overdragen aan de gemeente Bergen op Zoom voor de uitvoering van de regionale taken op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg onder voorwaarde dat de andere gemeenten in de regio hier tevens toe besluiten.

Last onder dwangsom

 • Een last onder dwangsom opleggen wegens een voortdurende overtreding van het bestemmingsplan;
 • De hoogte van de dwangsom bepalen op €1.500,00 per 2 weken (of gedeelte daarvan) dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 12.000,00 waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd;
 • De begunstigingstermijn bepalen op 12 maanden na verzenddatum van de beschikking.

Krediet uitbreiding raadszaal

Aanhouden.

Terinzagelegging ontwerp-Omgevingsvisie Rucphen

 • De ontwerp-omgevingsvisie Rucphen vrijgeven voor publicatie;
 • Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet de ontwerpvisie beschouwen als een structuurvisie zoals bedoeld in art. 2.1. van de Wet ruimtelijke ordening;
 • De ontwerp-omgevingsvisie Rucphen publiceren in de Rucphense Bode, het Gemeenteblad en de digitale versie van de ontwerp-omgevingsvisie te plaatsen op www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • De raad in kennis stellen van het vervolg van de procedure.