U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 12 april 2022

12 april 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 5 april 2022

Vastgesteld.

Principeverzoek Monseigneur van Rooijstraat 6 te St. Willebrord

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het realiseren van drie woningen op het perceel Monseigneur van Rooijstraat 6 door middel van een bestemmingsplanprocedure.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2022, Landgoed Jachthuis Schijf

 • Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Landgoed Jachthuis Schijf’.
 • Dit voorontwerpbestemmingsplan in procedure brengen en het vooroverleg starten.

Last onder dwangsom strijd bestemmingsplan

 • Een last onder dwangsom opleggen vanwege het (laten) gebruiken van bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020 Rucphen’.
 • Een begunstigingstermijn van twee maanden vaststellen.
 • Bij gebreke een dwangsom opleggen van € 2.500,00 per week (of gedeelte daarvan) dat de overtreding voort-duurt, met een maximum van € 15.000,00 waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.

Collegeverklaring informatieveiligheid 2021

 • Instemmen met de collegeverklaring 'informatieveiligheid 2021' inclusief bijlagen.
 • Instemmen met het vertrouwelijk informeren van de raad door het sturen van de collegeverklaring samen met de rapportage informatieveiligheid 2021.

Principeverzoek Sint Janstraat 64, 64a en 66 te Sprundel (Rozenquartier)

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het realiseren van maximaal 50 appartementen op de percelen aan de Sint Janstraat 64, 64a en 66 te Sprundel door middel van een bestemmingsplanprocedure.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Aanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden

 • De bebouwde kommen in de gemeente Rucphen, de parkeerplaatsen langs de A58 en de Rucphense bossen aanwijzen als gebieden waar het op de openbare plaatsen in deze gebieden verboden is lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.
 • Indien op andere locaties overlast ontstaat kan en zal het college de afweging maken om meerdere locaties aan te wijzen als gebied waarvoor een lachgasverbod geldt.