U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 11 mei 2021

11 mei 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 4 mei 2021

Vastgesteld.

Programmabegroting 2022 en Jaarstukken 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

 • Instemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2022 Belastingsamenwerking WestBrabant.
 • Geen zienswijze indienen bij het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking WestBrabant.
 • Geen opmerkingen maken t.a.v. de Jaarstukken 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant.

3e Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

De raad toestemming vragen het 3e wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling OMWB vast te mogen stellen, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van de OMWB.

Ontwerpkeuze nieuwe weg om De Leijkens

De raad voorstellen geen fietspad aan te leggen langs de nieuwe weg om De Leijkens.

Beslissing op bezwaarschriften tegen afrekening milieustraatbezoeken 2020

Conform het advies van de Belastingsamenwerking West-Brabant de milieustraatbezoeken over 2020 af te rekenen per bezoek m.u.v. de eerste twee bezoeken.

Principeverzoek Roosendaalsebaan ong. tussen 20 en 24 te Schijf

In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het oprichten van twee Ruimte voor Ruimte woningen op het perceel Roosendaalsebaan ong. tussen 20 en 24 door middel van een bestemmingsplanprocedure.

Begroting 2022 en jaarstukken 2020 gemeenschappelijke regeling 'West-Brabants Archief'

 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken over de conceptbegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025) van de gemeenschappelijke regeling 'West-Brabants Archief'.
 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken over de conceptjaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling 'WestBrabants Archief'.

Participatieproject Kringloper Kledingbank Rucphen

Aangehouden.

Jaarverslag leerplicht 2019-2020

Het leerplichtjaarverslag 2019-2020 vaststellen.

Voorlopige gunning aanbesteding leerlingenvervoer

Instemmen met de voorlopige gunningsbeslissing van het leerlingenvervoer.

Jaarstukken RWB 2021

Aangehouden.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade, Kade 31, Rucphen

 • De ingediende aanvraag voor tegemoetkoming in planschade toewijzen.
 • Het bedrag dat in het definitieve planschadeadvies is bepaald voor tegemoetkoming in planschade uitbetalen en vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 mei 2020 tot de dag van uitbetaling.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade, Noorderstraat 13, Sprundel

De ingediende aanvraag voor tegemoetkoming in planschade afwijzen.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade, Kade 43, Rucphen

 • De ingediende aanvraag voor tegemoetkoming in planschade toewijzen.
 • Het bedrag dat in het definitieve planschadeadvies is bepaald voor tegemoetkoming in planschade uitbetalen en vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 juni 2020 tot de dag van uitbetaling.

Begroting 2022 en jaarstukken 2020 van het Regionaal Bureau Leren

 • De raad voorstellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van het Regionaal Bureau Leren WestBrabant (RBL) en geen formele zienswijze in te dienen.
 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarstukken 2020 van het RBL.
 • De raad voorstellen in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en geen zienswijze in te dienen.

Beslissing op bezwaar

 • Het bezwaar namens Thuisvester tegen het bestreden beluit d.d. 24 februari 2015 om een vergoeding voor planschade toe te kennen aan de heer en mevrouw Neggers, gedeeltelijk gegrond verklaren.
 • De financiële consequenties verwerken in de 1e Berap 2021.

Beslissing op bezwaar

 • Het bezwaar namens Thuisvester tegen het bestreden beluit d.d. 24 februari 2015 om een vergoeding voor planschade toe te kennen aan de heer Dirne gedeeltelijk gegrond verklaren.
 • De financiële consequenties verwerken in de 1e Berap 2021.

Beslissing op bezwaar

 • Het bezwaar namens Thuisvester tegen het bestreden beluit d.d. 24 februari 2015 om een vergoeding voor planschade toe te kennen aan de heer en mevrouw Coppens gedeeltelijk gegrond verklaren.
 • De financiële consequenties verwerken in de 1e Berap 2021.

Beleidsplan Inburgering

Aangehouden.

Beslissing op bezwaarschrift verkeersbesluiten doodlopende weg Spiekestraat en uitbreiding 30 km-zone Lage Zegstraat

 • Bezwaarmakers niet ontvankelijk verklaren in hun bezwaren.
 • Het verzoek om een vergoeding voor de proceskosten niet honoreren.

Ontwerpbegroting OMWB 2022

De gemeenteraad voorstellen ten aanzien van de ontwerpbegroting OMWB 2022 zienswijzen naar voren te brengen.