U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 11 januari 2022

11 januari 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 21 december 2021

Vastgesteld.

Retentie Kleinheidepad

 • Perceel D8346 nabij Kleinheidepad deels (4030 m2) inrichten als retentie om toekomstige wateroverlast te beperken ten gevolge van klimaatverandering.
 • Perceel D8346 nabij Kleinheidepad deels (2000 m2) ter verkoop aanbieden tegen de getaxeerde waarde van
  € 130.000,00 en de opbrengst aanwenden voor de dekking van de boekwaarde van het perceel.
 • De waarde van het perceel D8346 (4030 m2) in de jaarrekening 2021 afwaarderen met € 58.820,85 en dit ten laste brengen van de voorziening GRP.
 • De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van €30.000,00 voor de planvoorbereiding en realisatie
  van retentie, te dekken door GRP

Onderzoek onderwijshuisvesting basisscholen Rucphen/Actualisatie IHP tbv kern Rucphen

Aanhouden.

Overbrengen restantbudget Kosten van kadastrale informatie van 2021 naar 2022

De gemeenteraad voorstellen het restantbudget Kosten van kadastrale informatie over te brengen van 2021 naar 2022.

Plan van Aanpak Visie op communicatie

 • Instemmen met het projectplan Visie op communicatie.
 • De gemeenteraad informeren over de manier waarop zij bij de visie betrokken wordt.

Beslissing op bezwaar ambtshalve uitschrijving

Het bezwaar ongegrond verklaren en het besluit in stand laten.

Krediet bekostiging coördinator mensenhandel

 • Via de eerste Berap een budget van € 3.500,00 beschikbaar stellen voor de bekostiging van de coördinator
  Mensenhandel binnen het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten voor 2022.
 • Nog geen structurele middelen opvoeren voordat duidelijkheid is of huidige opzet effect sorteert.

Afnemen extra dagdelen inkoopbureau 2022

Via de 1e Berap een aanvullend budget van € 21.056,00 opnemen voor het inkopen van 64 extra dagdelen voor 2022 bij het Inkoopbureau West-Brabant.

Ondertekenen Convenant Dorpsraad Schijf

Aanhouden.