U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 14 juni 2022

14 juni 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 7 juni 2022

Vastgesteld.

Mandaatbesluit m b.t. WOO besluiten

 • Mandaat verlenen aan de verantwoordelijke afdelingsmanager om besluiten te nemen op en alle verder benodigde handelingen te verrichten ten behoeve van WOO-verzoeken.
 • Op dit mandaat de bepalingen van de Algemene mandaatregeling van toepassing verklaren door dit toe te voegen aan het register.

Actualisatie grondprijzen 2022

 • De grondprijzen per 1 juli 2022 als volgt vaststellen (alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting):
  - Voor de bouw van twee onder één kap- en rijwoningen in de vrije sector in alle kerkdorpen op € 270,00 per m²;
  - Voor de bouw van vrijstaande woningen in alle kerkdorpen op € 325,00 per m²;
  - Voor de sociale huursector € 150,00 per m² voor de eerste 150 m², voor de m² daarboven € 270,00;
  - Voor de geliberaliseerde huursector € 183,50 per m² voor de eerste 150 m², voor de m² daarboven € 270,00;
  - Meerlagen:
    • bij drie bouwlagen € 360,00 per m² (+33,3%);
    • bij vier bouwlagen € 427,00 per m² (+ 33,3 % + 25%);
  - Voor zakelijke doeleinden binnen de kom (winkelgrond e.d.):
    • te Rucphen, Sprundel en St. Willebrord op € 350,00 per m²;
    • te Zegge en Schijf op € 225,00 per m²;
  - De gronden voor kantoordoeleinden op bedrijventerrein de Binnentuin op € 135,00 per m²;
  - De industriegrond op € 114,00 per m² ( het concept-acquisitieplan gaat uit van vaste prijzen);
  - Voor reststrookjes en groenstroken gelegen achter de voorgevellijn een prijs te hanteren van 50% van de bouwgrondprijs (is € 135,00 per m²) en voor percelen voor de voorgevellijn een prijs van 25% (is € 67,50 per m²) van de bouwgrondprijs; 
  - De nieuwe prijzen gelden voor nieuw op te starten projecten/procedures.
 • De vaststelling van de grondprijzen ter kennis brengen van de raad.

Subsidiëring instellingen 2021 en gevolgen corona

Toepassing van de hardheidsclausule, zoals bedoeld in artikel 22 van de 'Algemene subsidieverordening gemeente Rucphen 2020' voor wat betreft de besluiten over de subsidievaststelling 2021, mandateren aan de afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling.

WOB-verzoek

 • Verzoeker berichten dat wij geen registratie hebben met betrekking tot schriftelijke verzoeken aan de politie om verkeersafhandelingen over o.a. snelheidscontroles.
 • Het verzoek om alle correspondentie over de genomen verkeersbesluiten met de politie van de eenheid Zeeland–West-Brabant, district De Markiezaten niet te behandelen omdat verzoeker onvoldoende zijn verzoek heeft gepreciseerd.

Budget juridische ondersteuning-BRP bezwaar beroepzaak

Voor externe juridische ondersteuning van BRP-casuïstiek € 15.000,00 extra beschikbaar stellen voor de kalenderjaren 2022 en 2023 (in totaal € 30.000,00) en dit verwerken in de 2e bestuursrapportage 2022

Ontwerpbestemmingsplan Kom St. Willebrord

 • Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord’ en dit in procedure brengen.
 • Instemmen met de ‘Nota van beantwoording inspraak en vooroverleg’ voor het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord’ en de daarbij behorende aanpassingen van het plan vaststellen.
 • T.a.v. Irenestraat:
  a. wij nemen plan Zoute Betje (realisatie reclamemast) op in de huidige procedure door de raad voor te stellen het bestemmingsplan Kom St. Willebrord in de raad van september ambtshalve gewijzigd vast te laten stellen;
  b. de ambtshalve wijziging zal daarbij worden gemotiveerd als het herstellen van de fout door plan zoute Betje uit 2011 in 2012 niet mee te nemen in het geactualiseerde bestemmingsplan Kom St. Willebrord;
  c. de kosten voor de (herstel)procedure neemt de gemeente voor haar rekening;
  d. Voorwaarde is dat initiatiefnemers met de gemeente een planschade-overeenkomst sluiten overeenkomstig de wijze die in 2010/2011 is overeengekomen voor plan Zoute Betje.

Naamgeving nieuwe zwembad

Prijsvraag lanceren voor nieuwe naam.