U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 27 juli 2021

27 juli 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 20 juli 2021

Vastgesteld.

Gewijzigde begroting 2021 Werkplein Hart van West-Brabant

 • Instemmen met de gewijzigde begroting 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant.
 • De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze kenbaar te maken.

Tijdelijke formatieuitbreiding team communicatie

Teruggenomen.

Vestigen zakelijk recht onderhoud A-watergang ten behoeve van realisatie landschappelijke inpassing Berkstraat 1C Sprundel

Instemmen met het vestigen van zakelijk recht voor het gebruik van gronden ten behoeve van het onderhoud van de A-watergang aan de Luienhoeksestraat ter hoogte van het perceel Berkstraat 1C te Sprundel. 

Projecten zonne- en windenergie

 • De projecten zonne-energie die vallen onder de treden 1 t/m 3 van de Visie Zonne- en Windenergie uitnodigen een principeverzoek in te dienen.
 • De initiatiefnemers van de overige projecten zonne- en windenergie berichten dat vóór 2030 geen mogelijkheden aanwezig zijn de initiatieven te realiseren.

Beslissing op bezwaar tegemoetkoming planschade

 • Het bezwaarschrift inzake het besluit om een tegemoetkoming toe te kennen conform het advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond verklaren en het primaire besluit handhaven.
 • Het verzoek om een vergoeding van proceskosten afwijzen.

Vrijval Risicoreserve sociaal domein

 • De Risicoreserve sociaal domein laten vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve.
 • Het risicoprofiel sociaal domein dekken via de Algemene Reserve.

Last onder dwangsom appartementencomplex Vinkenstraat St. Willebrord

 • Een last onder dwangsom opleggen wegens aanhoudende overtreding van de Wabo en het Bouwbesluit 2012.
 • De begunstigingstermijn bepalen op 1 oktober 2021.
 • De hoogte van de dwangsom bepalen op € 7.500,00 per (gedeelte van) twee weken dat de overtredingen voortduren na het verstrijken van de begunstigings-termijn, met een maximum van € 30.000,00.
 • Als van rechtswege een dwangsom verbeurt, wordt deze ingevorderd, behoudens het bestaan van bijzondere omstandigheden.

Besluit op handhavingsverzoek C7 verkeersbord rotonde Poppestraat/Bremstraat

Het handhavingsverzoek afwijzen, nu sprake is van concreet zicht op legalisatie voor het plaatsen van het betreffende verkeersbord. 

Vaststellen bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Dorpsstraat 91-95 te St. Willebrord

 • De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Dorpsstraat 91-95 te St. Willebrord’ vast te stellen.
 • De raad voorstellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Prioritering ruimtelijke initiatieven

 • Instemmen met het werken op basis van prioritering bij ruimtelijke procedures.
 • De geldigheid van het besluit op principeverzoeken verruimen naar 2 jaar.
 • De gemeenteraad informeren.

Juridische fusie Thuisvester en dochtervennootschap Duurzame Energie Molenweer B.V.

 • Instemmen met de voorgenomen juridische fusie tussen stichting Thuisvester en dochtervennootschap Duurzame Energie Molenweer B.V..
 • Het besluit om in te stemmen met de voorgenomen fusie kenbaar te maken middels een schriftelijke zienswijze.

Bijdrage Wereldbeker CycloCross 18 december 2021

 • Instemmen met het verstrekken van een (eenmalige) bijdrage van € 45.000,00 voor het organiseren van de UCI Wereldbeker CycloCross op 18 december 2021 in Rucphen.
 • De gemeenteraad gedurende twee weken in de gelegenheid stellen wensen en bedenkingen te uiten.

Ontwerpbestemmingsplan Kom St. Willebrord, Kaaistraat ong.'

 • Het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Kaaistraat ong.’ als ontwerp in procedure brengen.
 • Instemmen met het conceptaddendum op de samenwerkingsovereenkomst.
 • De gemeenteraad informeren.

Beleidsregel groennorm gemeente Rucphen

De ‘Beleidsregel groennorm gemeente Rucphen’ vaststellen en in werking laten treden op 1 september 2021.

Jongerenontmoetingsplek (JOP) St. Willebrord

 • Instemmen met het inrichten van een jongerenontmoetingsplek (JOP), waarbij de volgende voorwaarden gelden:
  - de jongeren houden zich minimaal aan de opgestelde huisregels.
 • Budget beschikbaar stellen tot een maximumbedrag van € 4.500,00 en dit ten laste brengen van de risicoreserve coronacrisis.
 • Instemmen met het plaatsen van de jongerenontmoetingsplek op het moment dat er een ontvankelijke aanvraag ligt.

Opleggen last onder dwangsom Bosheidestraat 10 Rucphen

Aanhouden.