U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 10 mei 2022

10 mei 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 3 mei 2022

Vastgesteld.

Beslissing op bezwaarschrift

Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften van 5 mei 2020 de bezwaren ongegrond verklaren en het bestreden besluit van 7 januari 2020 met aanvulling van de (uitgebreide) motivering in stand laten.

Uitspraak rechtbank verkeersbesluiten Lage Zegstraat te Zegge

Kennis nemen van de uitspraak van de rechtbank Zeeland – West-Brabant d.d. 8 april 2022 inzake de verkeersbesluiten uitbreiding 30 km-zone Lage Zegstraat te Zegge en het aanpassen van de kruising met verplichte rijrichtingen Nelson Mandelaweg – Lage Zegstraat te Roosendaal.

Actualisatie grondprijzen 2022

Aanhouden.

Kosten leerlingenvervoer 2022

Het budget voor het leerlingenvervoer in 2022 structureel verhogen met € 156.000,00 ten laste van het begrotingssaldo.

Begroting 2023 en jaarrekening 2021 Regionaal Bureau Leren (RBL)

 • Instemmen met de ontwerpbegroting 2023 van het Regionaal Bureau Leren WestBrabant (RBL) en geen formele zienswijze indienen.
 • Geen opmerkingen maken ten aanzien van de jaarrekening 2021 van het RBL.
 • De gemeenteraad voorstellen dit standpunt te volgen.

Eenmalige energietoeslag 2022

 • Instemmen met de Beleidsregels energietoeslag 2022.
 • Instemmen te anticiperen op de wijziging van de Participatiewet door de Beleidsregels energietoeslag 2022 met terugwerkende kracht per 15 maart 2022 in werking laten treden.
 • De gemeenteraad informeren.

Wijziging aanpak monitor sociaal domein

Een afvaardiging van de commissie vragen mee te denken over het informatieproces m.b.t. sociaal domein.

Begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD West-Brabant

 • Instemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD West-Brabant (GGD) onder indiening van een zienswijze.
 • Kennis nemen van de Jaarrekening 2021 en de GGD het voorstel doen om het positief resultaat van € 133.000,00 terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.
 • De gemeenteraad voorstellen dit standpunt te volgen en een zienswijze over de begroting in te dienen.

Programmabegroting 2023 en Jaarstukken 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

 • Instemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2023 van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
 • Geen zienswijze indienen bij het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
 • Geen opmerkingen maken t.a.v. de Jaarstukken 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant.

Afwijzen verzoek tot handhaving

Het ingediende verzoek tot handhaving afwijzen, nu niet gebleken is van een overtreding waartegen handhavend optreden evenredig is.

Regeling gebruik bedrijfsauto's gemeente Rucphen 2022 

Vaststellen van de Regeling gebruik bedrijfsauto`s gemeente Rucphen 2022.