U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 1 november 2022

1 november 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 25 oktober 2022

Vastgesteld.

Aanwijzingsbesluit specifiek digitaal kanaal verzoeken Wet open overheid

Het web-formulier op de website van de gemeente Rucphen aanwijzen als het specifieke digitale kanaal voor het indienen van digitale woo-verzoeken.

Kosten LaVuelta 2022

Aanhouden.

Visie op Verbinding

De raad voorstellen de Visie op Verbinding 2022-2026 ‘Rucphen; midden in de samenleving’ met bijbehorend uitvoeringsplan vast te stellen.

Begrotingswijziging 2022 2 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)

De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen over de tweede  begrotingswijziging 2022 van de VRMWB.

Ontwikkelingen oranjecomité Rucphen

Als gevolg van een bestuurlijke wisseling binnen Oranjecomité Rucphen, het aanwezige saldo verdelen tussen het Oranjecomité Rucphen (€ 1790,00) en de Stichting 'Rucphen toen en nu' (€ 440,00) voor de Koningsdagactiviteiten en Dodenherdenking.

Aangepast tarievenvoorstel t.b.v. het zwembad

De tarieven voor 2023, voor het maatschappelijk (niet commerciële) gebruik van het zwembad, vaststellen.

Ambulante hulp met spoed

 • Instemmen met de aanbesteding om te komen tot inzet van Ambulante Hulp met Spoed in het jeugdhulpstelsel WBW per 1 juli 2023;
 • Hiervoor budget beschikbaar stellen en deze mutatie verwerken in de 1e bestuursrapportage 2023.

Inzet Zorgmakelaar jeugdhulpstelsel WBW

 • Instemmen met inzet van een zorgmakelaar in het jeugdhulpstelsel WBW voor de periode van 1 november 2022 t/m 31 december 2023;
 • Hiervoor een bedrag van € 1.610,73 beschikbaar stellen ten laste van het begrotingssaldo;
 • Deze mutatie verwerken in de financiële slotwijziging 2022.

Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Oosteindseweg 77 te Sprundel'

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Oosteindseweg 77 te Sprundel’ en dit ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen;
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer;
 • Bij geen zienswijze het plan zonder tussenkomst van het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden;
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de voortgang van de procedure.

Concept Subsidieprogramma 2023

 • Het (concept-)subsidieprogramma 2023 vaststellen;
 • De financiële consequenties verwerken in de 1e Berap 2023.

Bezwaarschrift tegen verkeersbesluit van 11 mei 2022 inzake het instellen van twee stopgeboden

Het bezwaarschrift tegen het verkeers-besluit ten behoeve van het instellen van twee stopgeboden vanuit de St. Martinusstraat en Rucphense Vaartkant naar de Gebrande Hoefstraat te Rucphen niet-ontvankelijk verklaren.

Beantwoording vraag art. 42 R.v.O. van VVD over Nieuwbouwwijk De Berg

Instemmen met conceptantwoord.