U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 1 februari 2022

1 februari 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 25 januari 2022

Vastgesteld.

Beantwoording art. 42-vraag RvO van CDA over netwerkcapaciteit Enexis

Instemmen met conceptantwoord.

Regionale Nota Bodembeheer

Het concept van de Nota Bodembeheer vrijgeven voor een inzageperiode van 6 weken.

Monitor sociaal domein vierde kwartaal 2021

De monitor sociaal domein over het vierde kwartaal 2021 vaststellen.

Aansluiting nieuwe zwembad op het drukriool

  • Het zwembad d.m.v. een nieuw gemaal en een nieuwe persriool-leiding aansluiten op de riolering.
  • De raad voorstellen hiervoor extra middelen van € 200.000,00 beschikbaar te stellen op grond van het Gemeentelijk Rioleringsplan; deze middelen worden bij de 2e Berap aangevraagd.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Kaaistraat ong'

  • Instemmen met de bij het bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Kaaistraat ong' behorende Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en dit voorleggen aan de gemeenteraad.
  • De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Kaaistraat ong' gewijzigd vast te stellen.
  • De raad voorstellen bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Kaaistraat ong' geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  • Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder gekoppeld aan de planherziening van het bestemmings-plan 'Kom St. Willebrord, Kaaistraat ong'. vaststellen.

Beantwoording art. 42-vraag RvO van CDA over Coronasteun voor ondernemers

Instemmen met conceptantwoord.