Lindestraat ongenummerd naast huisnummer 16, Kom St. Willebrord

Ontwerpbestemmingsplan “Kom St. Willebrord, Lindestraat ongenummerd naast huisnummer 16”

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Lindestraat ongenummerd naast huisnummer 16’ ter inzage wordt gelegd. De locatie is bekend onder de kadastrale aanduiding gemeente Rucphen, sectie D, nummer 8553.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het plan is een zogenaamd postzegelbestemmingsplan, waarmee het onderliggende bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord’ wordt herzien. De planherziening voorziet erin om ter plaatse één nieuwbouwwoning te realiseren.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien met ingang van donderdag 2 mei 2019 gedurende een termijn van zes weken (t/m 12 juni 2019). Dat kan op ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis tijdens openingstijden voor inzage. Meld u hiervoor bij de receptie. Voor inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl gebruikt u planidentificatienummer: NL.IMRO.0840.2584K0027-ON01 of de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.0840.2584K0027-ON01.

Zienswijze

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke reacties dient u te richten aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (0165-349500).

Anterieure overeenkomst

Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente op 23 april 2019 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro heeft gesloten met initiatiefnemer van het bestemmingsplan. In deze overeenkomst zijn het verhaal van (plan)kosten en planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het gemeentehuis.

Vooruitblik procedure

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 1-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-6-2019