Sprundelseweg 27, Rucphen

het bouwen van een vervangende woning met garage

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor                : het bouwen van een vervangende woning met garage
Activiteit(en)   : bouwen en strijdig gebruik
Locatie            : Sprundelseweg 27 te Rucphen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 april 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08:00 tot 12:00 en woensdagmiddag van 08:00 tot 20:00.

Anterieure overeenkomst

Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro heeft gesloten met initiatiefnemer van het bestemmingsplan. In deze overeenkomst zijn het verhaal van (plan)kosten en planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het gemeentehuis

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht .

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Publicatiedatum 17-4-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-5-2019